R30049: Oude duinen Adinkerke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

4000-5000j geleden vermoedelijk een waddeneiland. Langs de noordzijde zijn strandafzettingen te vinden onder de oppervlakkige afzettingen van de polders en de duinen. De duinen kenden reeds verschillende fazen van verstuivingen, afgewisseld met interne bodemvorming, lokaal zelfs veenvorming. Ontkalkte zanden, belangrijk biotoop voor broedvogels van de duinen. Vlak en laaggelegen landschap met verzuurd binnenduingrasland begroeid met mossen, duindoorn en gaspeldoorn, duinbos.

Historische waarde:

Resten van vroegere duinengordel. Oudste terruggevonden bewoning dateert uit de Ijzertijd. Het duingebied van Adinkerke werd terug bewoond vanaf de 11de-12de eeuw en werd tot in de eerste helft van de 20ste eeuw als weideland gebruikt, voornamelijk voor schapen.

Esthetische waarde:

Panoramisch wijds kijkend naar de omliggende poldergbieden.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en bescherming van de resterende natuur- en geomorfologische relicten, behoud en herstel van de duinencomplexen, vermijden van doorsnijdingen, vormgeven en accentueren van de overgangsgebieden door bebossing en beplanting, vrijwaren van uitbreiding bebouwing en toeristische infrastructuur