R10022: Oude Landen en Laarse Beek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Oude Landen heeft belangrijke wetenschappelijke waarde: oostelijk deel is opgehoogd en wordt hoofdzakelijk ingenomen door een zand- en grindvlakte met merkwaardige vegetatie (o.a. spoorwegvegetatie) en enkele zeldzame soorten en westelijk deel is gekenmerkt door verscheidene oude en meer recente afgravingen en ontginningen (heterogeen patroon van diverse bodemtypen) - met grotendeels behoud van het oorspronkelijke polderlandschap - , waardoor rijke verscheidenheid aan vegetaties (rietvegetaties, ruigere en vochtige graslanden) met talrijke zeldzame soorten voorkomen; rijke verscheidenheid aan vogelsoorten; belangrijk voor trekvogels; voorkomen van kwelwater en kronkelende Oudlandse Beek.

Historische waarde:

Oude Landen: meer recent gevormd landschap door opspuitingen, afgravingen en ontginningen; wellicht bij de eerste bedijkingen in de 11de eeuw op de Schelde veroverd; in 1906 werd het een groot rangeerstation langsheen spoorlijn Antwerpen - Amsterdam (ophoging met sintels en steenslag); nadien gebruikt als militair oefenterrein en in 1968 verkocht aan stad Antwerpen (sindsdien spontane natuurontwikkeling). Vallei Laarse Beek: 8 km nog gaaf bewaarde beek die vanouds de grens was tussen ‘groot Ekeren’ en ‘groot Schoten’ tussen de middeleeuwse bisdommen Kamerijk en Luik; de enige beek van enige betekenis in de Hellingszone; benedenloop heette ook (H)olme, wat van Scandinavische herkomst is en aan de Noormannen herinnert; vallei met vrij open uitzicht, opgaande begroeiing begeleidt de waterloop. Landbouwpercelen hebben schaalvergroting ondergaan en zijn vroegere structuur verloren (cf. MGI); gehucht Het Laar paalt aan vallei. Archeologische vondst: Ijzertijdscherven (La Tène-periode) in Laar.

Esthetische waarde:

Oude Landen: half open landschap met zeer grote verscheidenheid aan bos, struweel, ruigte, grasland, rietland, moeras, enz.; mooi kronkelende kreekoevers afgewisseld met rechte afwateringsgreppels (uit poldertijd) zorgen voor landschappelijke aantrekkelijkheid van rietkragen.

Sociaal-culturele waarde: Oude Landen: ‘natuur in de stad’.