R40077: Vallei van de Wichelse Beek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in lemig gebied, kleine depressie met beek.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris: loop van de beek wordt benadrukt door bomenrijen, omliggende percelen zijn ongeordend, zowel regelmatige als onregelmatige vorm, perceelsranden gedeeltelijk aanwezig, kleine percelen bos in de nabijheid van de beek. Enkele kleine bebouwingselementen aanwezig. Toestand op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000 sterk te vergelijken: loop van de beek met bomenrijen, verspreiding van de kleine bospercelen zoals bij Ferraris, enkele kleine bebouwingselementen. De huidige loop van de Wichelse Beek is gaaf en duidelijk herkenbaar op Ferraris, Vandemaelen en MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Loop van de beek wordt geaccentueerd door bomenrijen die op sommige plaatsen nog aanwezig zijn. Kleine percelen bos aanwezig vooral in de nabijheid van de beek. Kleine percelering, meestal regelmatig, rechthoekig van vorm. Resten van perceelsranden en alleenstaande bomen duidelijk herkenbaar. Vormt een filterend landschap. Zeer weinig bebouwing in de relictzone zelf aanwezig.