R10055: Bosgebied Opstal - Steenovens

Verstoring: Bebouwing (verkaveling).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Bij Ferraris grotendeels bos (Hooghbosch) temidden van heide en cultuurland en ten oosten van Merksplas gelegen; bij Vandermalen nog steeds bos met een gelijkaardige structuur als bij Ferraris; bij MGI is bosareaal ingekrompen, maar structuur is nog steeds gelijkaardig; huidig bosareaal is nog meer ingekrompen maar grote structuur is nog waarneembaar (cf. MGI); een oude hoeve en ven zijn nog aanwezig (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI); bos is echter grotendeels bebouwd (verkaveling).

Esthetische waarde:

Bosrelict (cf. Ferraris) met herkenbare structuur en volledig ingesloten door open cultuurland; esthetische waarde door schril contrast met omgeving.

Beleidswenselijkheden:

Behoud huidig bos; vrijwaren van verdere bebouwing; versterking van bosstructuur en uitbreiding bosareaal.