R10044: Domein Maria Ter Heide

Verstoring: Relictzone valt ten dele binnen ruilverkavelingsgebied (RVK Wuustwezel).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Kasteel, park en monumentale toegangsdreef zijn nog gaaf (cf. MGI); het vroegere ontginningsgebied rond het domein, nl. bos in blokvormige structuur, is enkel aan wat resterende dreven herkenbaar; het meeste bos is omgezet in akker. Ontginningsblok Horst: sterk ruilverkaveld, doch perceelsrichting is nog waarneembaar en enkele bosrestanten (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Mooi kasteeldomein binnen geuniformiseerd open landschap.