R30007: Poldergebied achterland haven Zeebrugge

Verstoring: Groot deel van het gebied is reeds ingenomen door de haven van Zeebrugge en zijn vergraven terreinen. De huidige relictzone grenst aan deze terreinen en wordt visueel verstoord door de aanwezigheid van de haven van Zeebrugge.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Bevindt zich in het uitgeveende polderlandschap ten noorden van Dudzele. De twee delen van de relictzone zijn restanten van de oorspronkelijke polderbodem die bestaat uit een afwisseling van lichte kleigronden en uitgeveende poelgronden, met een uitgesproken microreliëf. Er is een aanzienlijke oppervlakte verzilte weiden aanwezig (door zoutwaterinfiltratie vanuit het Boudewijnkanaal) met brede, ondiepe sloten. Belangrijk overwinteringsgebied van zeldzame vogelsoorten.

Historische waarde:

Structuur van het gebied nog duidelijk daterend van de 18de eeuw : percelering, grondgebruik, wegen- en grachtenpatroon is goed te vergelijken met de toestand op de kaart van Ferraris, Vandermaelen en MGI 1/20.000.

Esthetische waarde:

Overwegend weiland. Open landschap, skyline is topografisch begrensd. Regelmatige percelering van gemiddelde grootte, weinig perceelsrandbegroeiing, rechte perceelsgrenzen, hoeven regelmatig verspreid. Het weidelandschap vormt een nog kleinschalig landschap en is relatief rijk aan kleine landschapselementen.

Beleidswenselijkheden:

Het resterende oorspronkelijke poldergedeelte zou zo lang mogelijk in zijn authentieke staat moeten gehouden worden met uitsluitend vormen van grondgebruik die het gebied geschikt houden voor zijn flora en fauna. Aanleggen van een bufferzone aan de randen met het achterhavengebied.