Groot Schietveld

Ankerplaats ID:A10011

Omschrijving

Het ‘Groot Schietveld’ is gelegen op grondgebied van de gemeenten Brecht, Brasschaat en Wuustwezel in de Antwerpse Noorderkempen. De begrenzing van deze ankerplaats wordt gevormd door de bewoning van Wuustwezel en Loenhout in het noorden, de autoweg E19 Antwerpen-Breda en de Brasschaatse Baan in het oosten, de bewoning van Maria Ter Heide in het zuiden en tot slot de grens met Wuustwezel en de Bredabaan in het westen. Het landschapstype van het Groot Schietveld is het resultaat van een oud landbouwsysteem. De talrijke vennen vormen de sporen van turfwinningen tussen de 14de en de 19de eeuw. De landschapsstructuur van het centrale open gedeelte, die we vandaag nog kunnen waarnemen, wijkt nauwelijks af van wat is terug te vinden op de historische kaart van Ferraris uit 1777, zodat we terecht kunnen spreken van historisch stabiel grondgebruik. De beboste delen langs de westgrens zijn pas op het kaartmateriaal van de 2de helft van de 19de eeuw herkenbaar. De afwisseling in topografie en pedologie van het gebied resulteren in een grote verscheidenheid aan vegetatietypen, gaande van vennen en heide tot broekbossen. Deze variatie draagt enerzijds bij tot de natuurwetenschappelijke waarde door het creëren van verschillende biotopen voor fauna en flora. Anderzijds bepaalt de afwisseling van topografie en structuur ook de esthetische waarde van dit uitgestrekt heidegebied. Zo vormt het contrast van het centrale open heidegedeelte met de dichte bosrijke rand een visueel opvallend en aantrekkelijk geheel. Binnen de dicht beboste omgeving van Brasschaat, Wuustwezel en Kapellen, vormt dit open gebied, dat hoofdzakelijk begrensd wordt door bewoning en wegeninfrastructuur, een opvallend ruimtelijk element. Bovendien behoort het Groot Schietveld en omgeving, als grootschalig heidegebeid, voor wat betreft de natuurwaarden waarschijnlijk tot één van Europa’s meest waardevolle gebieden.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De afwisseling in topografie en pedologie resulteert in een verscheidenheid aan vegetatietypes, gaande van vennen en heide tot broekbossen. Deze afwisseling heeft een aanzienlijke landschappelijke waarde en het is dan ook vanzelfsprekend dat het hier tevens om een floristisch en faunistisch zeer interessant gebied gaat. Het Groot Schietveld en omgeving behoort, als grootschalig heidegebeid, voor wat betreft de natuurwaarden waarschijnlijk tot één van Europa’s meest waardevolle gebieden.

Historische waarde

Het landschapstype van het Groot Schietveld is het resultaat van een eeuwenoud landbouwsysteem. De talrijke vennen vormen de sporen van turfwinningen tussen de 14de en 19de eeuw. De cultuurhistorische waarde van het gebied wordt vooral bepaald door de historische stabiliteit van de landschapsstructuur die vandaag wat betreft het centrale open gedeelte, nauwelijks afwijkt van wat terug te vinden is bij Ferraris (1777). De beboste delen langs de westgrens zijn pas op het kaartmateriaal van de 2de helft van de 19de eeuw herkenbaar.

Esthetische waarde

De esthetische waarde van dit gebied wordt in de eerste plaats bepaald door de afwisseling in opbouw en structuur, alsook door de uitgestrektheid. Het contrast van het centrale open heidegedeelte met talrijke vennen enerzijds en de dichte bosrijke rand anderzijds vormt een visueel opvallend en aantrekkelijk geheel.

Sociaal-culturele waarde

Dit gebied heeft in het verleden lang ten dienste gestaan van de mens als landbouw- en tufwingebied.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Binnen de dicht beboste omgeving van Brasschaat, Wuustwezel en Kapellen, vormen de 2 grote open eenheden van Groot en Klein Schietveld opvallende ruimtelijk structurerende elementen.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • landduin
Hydrografische Elementen:
 • beek

Kleine werijsbeek

Moerassige gronden:
 • moeras
 • rietland
 • ven

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
Topografie:
 • historisch stabiel
Historisch stabiel landgebruik:
 • heide
Bos:
 • naald
 • loof
 • broek
 • hooghout
 • struweel

Opmerkingen en knelpunten

De ankerplaats wordt in het noorden doorsneden door de weg Wuustwezel-Brecht. Het grootste deel van de ankerplaats is militair domein en wordt gebruikt als oefenterrein.