R70007: Veldhoven-Kreiel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Oud landbouwgebied langsheen Lozenbroekbeek, Veldhoverbeek, Lechter Rietbeek en de Kreiler Rietbeek met het Kreilerbos. Weidevogelgebied met historisch interessante percelering in de vallei. De historische waarden zijn vooral gekoppeld aan : - Historische percelering aan de Rietbeek en de Veldhovenbeek te Neerkreiel; - Grote vloeiweide/watering te Lozen langs het kanaal Zuid-Willemsvaart, getuige van planmatige landbouwontginning; - Plaggenbodems te Lozen, Veldhoven en Neerkreiel; - Kleinschalig valleigebied rond de Lozerbeek. - Het kanaal geaccentueerd door bomenrij. - Schans (aangeduid op Ferrariskaart)

Esthetische waarde:

Weinig verstedelijkt gebied. Visueel aantrekkelijk met oa bomenrij langs het kanaal.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de kleinschalige landbouw en versterking van natuurwaarden via landinrichtingsproject.