R20048: De kouters van Kobbegem, Relegem en Neerzellik

Verstoring: Aanleg van de grote Brusselse ring

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Enige ongerept open akkerareaal (koutergebied) op het leemplateau ten Noordwesten van Brussel. Te Kobbegem nog heel wat voetwegen.

Historische waarde:

Hammese Hoek: een ongewijzigd open akkerareaal zonder bebouwing op het leemplateau. Hooghof - Neerzellik : Tot voor de aanleg van de ring en de verkaveling was er weinig veranderd aan het landschap rondom de vierkantshoeve dat een ongerept landschap vormde met het Laarbeekbos. De Relegemkouter is een relict van het oude Sint-Baafsdomein. Te Relegem een motte uit de 12de eeuw.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het open akkerareaal door het verbieden van het optrekken van iedere constructie.