R30063: Sterrebos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Grote verscheidenheid aan landschapsbepalende elementen namelijk de vijvers, de ringsloot met een specifieke oeverbeplanting, de weilanden, de Engelse tuin met een aantal merkwaardige bomen, dreven, haagbeukenlaantje, het stervormig prieeltje en een grote verscheidenheid in het bomenbestand. Grote verscheidenheid in de vegetatie en avifauna. Het zuidelijke deel van het domein is door het ondiep voorkomen van een kleisubstraat duidelijk vochtiger.

Historische waarde:

Het domein rond het kasteel werd aangelegd in de 18de eeuw. In 1769-1774 werd het kasteeldomein aangelegd naar een ontwerp van tuinarchitect F. Simonau. Op de kabinetskaart van Ferraris worden, naast het dominante sterrenpatroon, nog andere lanen en paden voorgesteld. Ten noorden van het kasteel situeert zich op deze kaart een ommuurde siertuin, alsook ten zuiden van het kasteel. Beide tuinen zijn niet bewaard. Ten westen van het kasteel bevindt zich een natte beekbedding die de grote vijver voorziet van water. Deze open plek op de Ferrariskaart wordt verdeeld door de noord-zuid verlopende hoofddreef.

Esthetische waarde:

Sterrebos is verbonden met de architecturale eenvoud van het kasteel (Kaasterkasteel). Kasteeldomein bestaat uit een tiental lanen vertrekkend uit ene rond prieeltje in stervorm aangelegd. De ster-lanen zijn als kijkers gericht op het kasteel enerzijds en anderzijds op de kerktorens van Roeselare en Rumbeke, op molens of op speciaal daartoe opgestelde beelden. In het kasteelpark bevindt zich een oude ijskelder.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het bos in het meer open landschap. Vrijwaren van bebouwing.