R14002: Vochtig akker- en bosgebied Bornem - St.Amands

Verstoring: Relictzone ligt gedeeltelijk in ruilverkavelingsgebied (RVK Klein-Brabant); N17 doorsnijdt relictzone; verkaveling rond Kraaihoeve.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Zandige bodem, gelegen in de Vlaamse Vallei.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris: geen bospercelen aanwezig, gesloten landschap met kleine regelmatige percelen en perceelsrandbegroeiing.Zavelberg: bij Ferraris eerste aanzet tot bebossing; nu bos met daarrond gesloten landschap bestaande uit kleine blokvormige percelen met perceelsrandbegroeiing (cf. Vandermaelen en MGI). Toestand op Vandermaelen: geen boscomplexen. Percelering van bos en omliggend open landschap grotendeels volgens Ferraris.

Esthetische waarde:

Kleine percelen bos, percelering van bos en omliggend open landschap, perceelsranden grotendeels verdwenen. Regelmatige blokkige percelen van gemiddelde grootte.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en behoud gesloten en kleinschalig akkerland.