R10113: Open akkergebied Bernum - Buggeneinde - Locht

Verstoring: Toenemende bebouwing langsheen wegen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bruggeneinde: relatief gaaf wegenpatroon en perceelsstructuur (cf. MGI); gesloten uitzicht door perceelsrandbegroeiing en bosjes (cf. MGI). Grote en Kleine Zaartloop: gesloten landschap zoals bij Ferraris; herkenbare perceelsstructuur en wegenpatroon (cf. MGI); hoeveelheid bos is afgenomen (cf. Vandermaelen); toename bebouwing langsheen wegen. Kenmerkend voor hogergelegen gronden nabij Hallaar en te Vossekoten en Wieshagen zijn de kleinere percelen, gescheiden door houtwallen, houtkanten en dreven.

Esthetische waarde:

Hogergelegen en gesloten akkerland grenzend aan vallei van de Grote Nete.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken en bebouwing.