Kasteeldorpen Voort en Gotem met Romeinse weg

Ankerplaats ID:A70004

Landschap

Omschrijving

Voort, en ook Hendrieken, is gelegen in Droog-Haspengouw op de zuidwestrand van het massief van Borgloon, dat zich ruim 30 m verheft boven de schiervlakte ten zuiden van de lijn Heks, Bommershoven, Jesseren en Piringen. De Herkebeek of Molenbeek, één van de bovenlopen van de Herk, die de gemeente van zuid naar noord doorkruist, heeft hier een diep, asymmetrisch dal ingesneden. Behalve in de vochtige beekvallei en op de steilere hellingen vertoont de omgeving van Voort het traditionele, open uitzicht van de Haspengouwse akkerbouwstreek. Voort is dan ook een klein landbouwdorp, gedomineerd door het kasteel en enkele grote landbouwbedrijven. De nederzetting is duidelijk een valleirandsite, op de oostelijke helling van de beekvallei. Het stratenpatroon en het globale uitzicht van het dorp is in de loop der eeuwen nauwelijks gewijzigd. Ten oosten van de Herkebeek ligt de eigenlijke dorpskern aan de Benaetsstraat, waarlangs nog enkele boerderijen, en omgeven door boomgaarden. Ten westen ligt het park van het kasteel. Beide gedeelten worden ten zuiden begrensd door de rechtlijnige, voormalige Romeinse heirbaan Tongeren-Kassel. Het tracé maakt nog steeds deel uit van het huidige wegenpatroon (Romeinse Kassei) en bestaat grotendeels uit veldwegen. De naam Voort zou trouwens afgeleid zijn van het Germaanse furde, wat doorwaadbare plaats betekent. De Romeinse weg kruist hier immers de beek. Het onbebouwde, open akkerbouwgebied ten zuiden daarvan wordt doorsneden door de beekvallei met zijn vochtige beemden en, tegen Broekom, de Wijngaardmolen. Het uitgestrekte kasteelpark dat vrijwel de volledige vallei van de Herkebeek omvat, draagt bij tot de gaafheid van het landschap. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) is het reeds aangelegd in Engelse stijl, de voormalige slotgracht omgevormd tot vijver. Enkele decennia geleden nog reikte de grote vijver tot aan de Romeinse Kassei. Tengevolge van grondwaterwinning is die echter droog gevallen. Thans is het kasteel omgeven door Engels park en een Franse tuin. Het bevat een aantal merkwaardige, oude bomen. Het kasteel, in classicistische stijl daterend uit de 2de helft van de 18de eeuw, werd in 1943 door brand verwoest. Het werd niet heropgebouwd, zodat alleen het oude poortgebouw (1590), de dienstgebouwen en kasteelhoeve met pachterswoning bewaard bleven. Langsheen het hele tracé van de Romeinse weg bevinden zich getuigenissen van het Romeinse verleden (o.a. restanten van tumuli en villa’s), waarnaar ook verschillende toponiemen verwijzen. Ten westen van Voort staat bovendien de Jenneboom op de grens met Gotem, Hoepertingen, Groot-Gelmen en Mettekoven. Verderop ligt het Hoepertingse gehucht Helshoven. Het is een klein hoopdorp van oude hoeven, nog omgeven door enkele boomgaarden en geflankeerd door de beemden in de vallei van de Herk. In 1254 werd er een gasthuis met kapel voor doortrekkende pelgrims opgericht, later vervangen door een kluis met kapel. Enkel de kapel met laat-gotisch uitzicht, een regionaal bekend bedevaartsoord, is overgebleven. Sinds de verfraaiing van de omgeving (beplanting, lindebomen, fruitbomen, omheining) kwam de kapel beter tot zijn recht. Stroomafwaarts op de Herk ligt de Engelingenmolen. Voor het overige wordt het uitzicht langsheen de Romeinse Kassei bepaald door een Droog-Haspengouws open field-landschap, waarvan de historische percelering deels verloren is gegaan door ruilverkavelingen. Even ten noordwesten van Voort vloeit de Motbeek, die ten oosten van Hendrieken ontspringt, samen met de Herkebeek. Het nederzettingspatroon van Hendrieken is dat van een klein hoopdorp. De belangrijkste straat is de Lambertusstraat, gekenmerkt door sterk verbouwde hoeven en banale nieuwbouw die in het naburige Voort overvloeit. Het kerkhof bij de kerk biedt een zicht op de vallei van de Motbeek. Op de noordwestelijke helling van de vallei van de Motbeek domineren weilanden en hoogstamboomgaarden in een kleinschalig landschap, op de zuidwestelijke dalhelling echter meer akkers en laagstammige fruitplantages. Verder noordwaarts situeert zich de Hulsberg, één van de hoogste punten van het massief van Borgloon. Op de top, waar thans het kasteel staat, was oorspronkelijk een kapel en kluis gelegen. Bij de bouw van het kasteel in 1882 werden die gebouwen afgebroken en heropgetrokken aan de voet van de Hulsberg. Daarvan is alleen de kapel (kapel van Loretto) bewaard gebleven. Het kasteel is een ruim gebouw in eclectische stijl, gelegen in een park in landschapsstijl; van de oorspronkelijke bomen resten nog een aantal exemplaren. Door zijn hoge ligging beheerst het kasteel de hele omgeving en is in alle richtingen van verre zichtbaar. De hele omgeving is trouwens erg attractief voor zachte recreatie. Talrijke fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld. Bovendien zijn de hier voorkomende hoogstamboomgaarden van belang voor het behoud van oude en zeldzame fruitvariëteiten. Noordwestelijk van Voort doorkruist de Herkebeek Gotem, gelegen in het golvende overgangsgebied van Droog- en Vochtig-Haspengouw. Het landschap wordt er gekenmerkt door het gemengd agrarisch gebruik met fruitteelt, akkers en weilanden. De antieke weg Tongeren-Herentals-Antwerpen doorkruiste dit gebied. Ook het nederzettingspatroon van Gotem is dat van een klein hoopdorp, met een beperkte lintbebouwing naar en in de omgeving van de in 1819-20 aangelegde steenweg Sint-Truiden-Tongeren. De Gotemstraat is de oude kern van het dorp, waarlangs zich de kerk, de pastorie en het gemeentehuis bevinden. De oude hoeves bleven slechts fragmentarisch of volledig verbouwd bewaard. Een dreef verbindt de Sint-Dionysiuskerk met het kasteel Fonteinhof. Samen vormen zij het historisch centrum van het dorp. Het kasteel groepeert een herenhuis met dienstgebouwen en stallingen (in Maaslandse stijl) rond een rechthoekig erf en herbergt een fruitverwerkend bedrijf. Het is gelegen langs de Herkebeek, omgeven door vochtige alluviale weilanden met populierenaanplantingen en verruigde graslanden.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Voort, en ook Hendrieken, is gelegen in Droog-Haspengouw op de reliëfrijke zuidwestrand van het massief van Borgloon, dat zich ruim 30 m verheft boven de schiervlakte ten zuiden van de lijn Heks, Bommershoven, Jesseren en Piringen. De Herkebeek of Molenbeek heeft hier een diep, asymmetrisch dal ingesneden. De hier voorkomende hoogstamboomgaarden zijn van belang voor het behoud van oude en zeldzame fruitvariëteiten.

Historische waarde

Voort en Gotem situeerden zich van oudsher in een gebied van vochtige beemden nabij de Herkebeek. De concentratie van de oude dorpskern met een aantal grote vierkanthoeven bij kasteel en kerk geeft elk het aanzien van een hoop- en kasteeldorp. Ook het gehucht Helshoven is een typisch hoopdorp. Zowel nabij het kasteel van Hulsberg als in het gehucht Helshoven bevindt zich een kapel als restant van een voormalig geheel met een kluis op het site van het kasteel. Verschillende delen van het gebied hebben een historisch stabiel perceleringspatroon. Markant is het intacte tracé van de voormalige Romeinse heerbaan, waarlangs zich archeologische getuigenissen van het Romeinse verleden bevinden.

Esthetische waarde

De alluviale beekvalleien, het typisch Haspengouws dorpsbeeld, waarbij een krans van boomgaarden de nederzetting omgordt, en het open akkerbouwlandschap bepalen hier het landelijke decor. Het uitgestrekte kasteelpark van Voort, dat vrijwel de volledige vallei van de Herkebeek omvat, draagt bij tot de gaafheid van het landschap. Het kerkhof bij de kerk van Hendrieken biedt een zicht op de vallei van de Motbeek, waarvan de noordwestelijke helling wordt ingenomen door weilanden en hoogstamboomgaarden in een kleinschalig landschap. Het kasteel van Hulsberg is door zijn hoge ligging in alle richtingen van ver zichtbaar en beheerst de hele omgeving. De kapel van Loretto biedt uitzicht op de dorpen Hendrieken en Voort. Sinds de verfraaiing van de omgeving komt ook de kapel van Helshoven beter tot zijn recht.

Sociaal-culturele waarde

De hele omgeving is erg attractief voor zachte recreatie. Talrijke fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld. Behalve in de vochtige beekvalleien wordt het landschap grotendeels door fruitteelt beheerst. Het kasteel van Gotem herbergt ten andere een fruitverwerkend bedrijf. De kluiskapel van Helshoven is een regionaal bekend bedevaartsoord.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De Romeinse steenweg of kassei loopt centraal van west naar oost doorheen het landschap en kruist in Voort de haaks daarop georiënteerde vallei van de Herkebeek. Het kasteel van Hulsberg, gelegen op één van de hoogste punten van het massief van Borgloon, heeft een uitgesproken bakenfunctie in de omgeving.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • holle weg

diep ingesneden, asymmetrische beekvallei van de Herkebeek

Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

Fonteinbeek, Herk, Herkebeek of Molenbeek, Motbeek

Moerassige gronden:

vochtige beemden

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

kasteelpark de Tornaco, kasteelpark van Hulsberg

Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon

Voort (straatdop op valleirandsite), Gotem en Hendrieken (hoopdorpen), gehucht Helshoven (hoopdorp)

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • landgoed
 • omheining

kasteel de Tornaco (Voort), Fonteinhof, kasteel va

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning
 • huis
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
Molens:
 • watermolen

Engelingenmolen (Hoepertingen), Wijngaardmolen (Broekom)

Kerkelijk erfgoed:
 • kapel
 • pastorie

o.a. Christus-Koningkapel, kapel van Loretto, Sint-Dionysiuskerk, kluiskapel van Helshoven

Klein historisch erfgoed:
 • gedenkteken

Archeologische elementen:

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • Romeinse weg

Tongeren-Kassel, Tongeren-Herentals

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom

Jenneboom

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • hagen
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • onregelmatig
 • historisch stabiel

verschillende delen historisch stabiel

Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland

grasland onder boomgaarden, traditioneel open akkergebied, vochtige valleibeemden

Typische landbouwteelten:
 • hoogstam
Bos:
 • loof
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

De recente bebouwing levert geen bijdrage tot de landschapswaarden. De ruilverkaveling Grootloon is in voorbereiding, de ruilverkaveling Mettekoven in uitvoering. Het in Voort aangelegde wachtbekken langs de Romeinse weg is landschappelijk niet ingepast. Het uitzicht langsheen de Romeinse Kassei wordt voornamelijk bepaald door een Droog-Haspengouws open field-landschap, waarvan de historische percelering reeds grotedeels verloren is gegaan door eerdere ruilverkavelingen. Holle wegen hebben te lijden van aftakeling of zijn reeds ontschouderd, o.a. de Romeinse weg.