R70058: Rekem-Uikhoven

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Uiterwaardenlandschap. Oude Maasmeanders.

Historische waarde:

Archeologica : Steentijd-Metaaltijd-Romeinse tijd. De huidige Maasdorpen zijn Frankische stichtingen uit de vroege Middeleeuwen. Ze hebben een aan het fysisch milieu aangepast T-vormige aanleg waarbij één straat evenwijdig loopt met de Maas en de andere hierop min of meer loodrecht georiënteerd westwaarts in de richting van de steilrand loopt. Dit nederzettingspatroon bleef binnen deze relictzone oa gaaf bewaard in de oude dorpskernen van Boorsem, Kotem en Uikhoven. - Oud Rekem : voormalige baronie langsheen de Zuid-Willemsvaart met destijds oa eigen leger, Romeinse en Middeleeuwse archeologica, vele beschermde gebouwen, - Kotem : Neo-Romaanse kerk (1891), gemeentehuis, aantal L-vormige en gesloten hoeven uit 19e eeuw. - Boorsem : Classicistische kerk (1791), aantal kleine hoeven uit de 19e eeuw, pastorie (1787) - Uikhoven : Neogotische kerk (1855-1939), pastorie, aantal dorpswoningen uit de 19e eeuw De uiterwaarden van Kotem en Uikhoven hebben een historisch stabiele percelering en zijn relatief gaaf bewaard gebleven.

Esthetische waarde:

Zichten over de Maas.

Beleidswenselijkheden:

Kernversterking Maasdorpen en tegengaan lintbebouwing. Behoud relatieve kleinschaligheid in de landbouw, tegengaan maïsizering van het landschap. Vrijwaren van grindontginning. Versterking natuurwaarden.