R40090: Damvallei

Verstoring: Damvallei wordt doorsneden door de E17 en de R4, delen de vallei in vier. De E17 loopt op de zandige rug en door het oostelijk plassengebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Damvallei : lage moerassige vlakte in het midden onderbroken door een iets hoger gelegen preholocene zandige rug (van west naar oost). Waarschijnlijk bevond zich reeds tijdens het Pleistoceen een depressie op deze plaats. Bepaalde geulen ervan zouden tijdens het Boreaal door de Schelde zijn gevolgd, met de vorming van een meander als gevolg. De loop van de boreale Schelde is te volgen aan de veenlagen en de turfputten.

Historische waarde:

Op Ferraris, Vandermaelen en MGI uitgestrekt meersgebied, rond Mostbeek (Ferraris) of Damsloot (Vandermaelen). Nog zeer gaaf ten tijde van MGI, nu doorsneden (in vier delen) door autosnelwegen en deels aangetast door bebouwing.

Esthetische waarde:

Damvallei: de vlakte wordt ingenomen door meersen en meandervormige plassen. Verder is grasland en bos aanwezig op de zeer natte gronden. De meersen kennen een strookvormige of rechthoekige percelering die door grachten ook in stroken zijn verdeeld. In de Damslootvallei daalt de topografie tot 3 m. Langs de zuidelijke en oostelijke rand wordt deze depressie echter afgesloten door een klein talud van 2 m. Langs de oostzijde bedraagt de hoogte van deze zandrug zelfs 7 m.