R40007: Hasseltstraat - Vent

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Is gelegen in het dekzandlandschap van Bassevelde-Assenede. Een overwegend zeer vlak gebied met lichte dekzandwelvingen.

Historische waarde:

Belangrijkste erfgoedwaarde ligt in archeologische waarde : verschillende grafheuvels uit de bronstijd aanwezig. Percelering grotendeels gewijzigd tov Ferraris.

Esthetische waarde:

Open landschap zonder enige perceelsranden. Percelering over het algemeen regelmatig, rechthoekig. Op sommige plaatsen eerder blokkig en met afgebogen perceelsranden. Overwegend bebouwing aanwezig langs de wegen, grotendeels afwezig in de relictzone zelf.