R10048: Kleiontginningsgebied Klein Veerle, St.-Lenaarts en St.-Jozef

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Landschap met een (potentiële) natuurhistorische waarde.

Historische waarde:

Klein Veerle: bij Ferraris slechts Groot Veerle vermeld; bij Vandermaelen hoofdzakelijk bebost gebied met aanwezigheid van vijfsprong te Klein Veerle; nu vergraven terreinen voor kleiontginning met aanzet bij MGI; uitbreiding van vergravingen in noordelijke en zuidelijke richting. Steenbakkerijzone St.-Lenaarts: bij Vandermaelen reeds een eerste, doch zeer kleine aanzet tot klei-ontginning; bij MGI sterk uitgebreid langsheen het kanaal; nu nog oude restanten van klei-ontginning en verdere uitbreiding. Steenbakkerijzone Kievit - St.-Jozef: bij MGI was Kievit Heide ten dele klei-ontginningszone; de toenmalige heide is nu bebost. Archeologische vondsten: urneveld en préhistorische of middeleeuwse ringwal nabij Leeuwerik (net ten noorden van steenbakkerijzone St.-Lenaarts), urnevondsten en zone met Romeinse bewoning nabij Helhoekheide, Hoge Heiveld en Melkhoven (net ten oosten van steenbakkerijzone St.-Lenaarts) en protohistorische bewoningssporen nabij Heikant met toponiem Klokkenven (net ten zuiden van steenbakkerijzone St.-Lenaarts en ten dele in Klokkeven).

Esthetische waarde:

Vrij recent en nog steeds dynamisch/veranderlijk landschap met een potentiële industriëel-archeologische waarde.

Sociaal-culturele waarde: Langsheen het Kanaal Dessel - Schoten komen steenbakkerijen en bijhorende klei-ontginningsputten voor.