R30019: Duinen Middenkust

Verstoring: Aanwezigheid van verschillende campings.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Ontstaan tijdens Karolingische regressiefase, grote botanische waarde, waardevol ecotoop, Jonge Duinen. Slikke- en schorregebied, markante terreinovergangen. Smalle duingordel met typisch duinstruweel, kalkminnende vegetaties. Aanwezigheid van zure middeloude tot oude binnenduinen (Schuddebeurze) met duingraslanden (kopjesduinen), onbebouwde overgangen naar poldergebied en waardevolle graslandvegetaties met heiderelicten. Sint-Laureinsduinen bezitten nog een gekerfde zeereep die nog direct paalt aan het strand. Door de aanwezige windgaten wordt kalkrijk zand aangevoerd naar de achterliggende, gefixeerde duinen. Verder enkele kopjesduinen aanwezig.

Historische waarde:

Verdwenen vissersnederzetting Raversyde.

Esthetische waarde:

Panoramisch wijds naar de zee kijkend, kleine compartimenten tussen de bebouwing, verre zichten naar de polders gericht. Langgerekte duinreep tussen de bebouwde kernen, uniek landschap met grote herkenbaarheid.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en bescherming van de resterende natuur- en geomorfologsiche relicten, vrijwaren van uitbreiding bebouwing en toeristische infrastructuur, behoud van de vegetatie is essentieel voor behoud van duinenlandschap.