R30048: Frans-Belgische Moeren

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Voormalig zandwadgebied, gevormd 7000j geleden ten gevolge van de stijgende zeespiegel. 2000 à 1000j geleden werd het gebied afgesloten van de zee door de verdere ontwikkeling van de duinen. Hierdoor ontstond een groot zoetwatermeer met moerassige tot drassige randen. Veengroei in de Moeren bleef beperkt tot aan de randen. Langs de zuidrand van de duinengordel van de oude duinen van Adinkerke komt een ondiepe veenlaag voor die het restant is van een dikker pakket dat grotendeels door de mens werd afgegraven. Deze veenlaag is ontstaan ten gevolge van vernatting van de bodem die werd veroorzaakt door de rijzing van de zeespiegel.

Historische waarde:

Tijdens de eerste eeuwen twee brakwatermeren : Grote Moeren en Kleine Moeren, bleven in contact met de Noordzee. De grote uitveningen vonden in het gebied plaats vanaf de 12de-13de eeuw. Tot 1616 een moerasgebied dat in rechtstreekse verbinding stond met de zee. 1616 : eerste drooglegging (Wenzel Cobergher) door aanleg van een kanaal, verschillende grachten en de Ringsloot met dijk en 23 molens. 18de eeuw : tweede drooglegging, WOII : overstroomd met zout water, droogmakerij.

Esthetische waarde:

Hogere esthetische waarde door populieren- en essenrijen, wijdse panoramische zichten in alle richtingen. Vormt een geheel met de Franse “Moëres”. Uitgesproken vlakke topografie en grootschalige dambordvormige verkaveling, populieren- en essenrijen benadrukken rechtlijnig karakter, overwegend akkerland, hoeves regelmatig verspreid en vormen geïsoleerde puntvormige elementen in de open ruimte. Grote hoevecomplexen langs de ontginningswegen.

Beleidswenselijkheden:

Maximaal behoud van het open landelijk karakter door : niet-grondgebonden landbouw te weren, architectonisch inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers niet domineren, bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, het behoud van grote open ruimten met weinig lineair opgaand groen, herstellen van de opgaande begroeiing langs de grote ontginningsassen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen.