R30016: Moere van Meetkerke

Verstoring: Gedeelte buiten het beschermd landschap valt in ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Het gebied is een uitgestrkte, zeer vlakke polderdepressie. Het is anderhalve meter onder de zeespiegel gelegen door intensief turfsteken, belangrijk laagveengebied. De bodem bestaat uit pleistoceen zand met hier en daar venig materiaal. Drassige weiden met typische flora. Gebied is geschikt voor hooiland. De waardevolle gebieden bestaan uit een complex van al dan niet verruigde, soortenruike hooilanden en microreliëfrijke graasweiden. Het gebied wordt doorsneden door een aantal “zwinnen” of “geleden” die op een centraal afwateringskanaal uitgeven. Dit gebied werd niet overspoeld door de zeetransgressies, waardoor de bodem niet uit mariene zand- of kleiafzettingen bestaan maar wel uit de pleistocene zandlaag. Restant van een eendekooi. Zowel floristisch als faunistisch zeer waardevol gebied : bezit de specifieke rijkdom van half-natuurlijke graslanden. Blankenbergse Vaart ligt diep ingesneden en vormt met zijn geaccidenteerde oever een zeer waardevol element.

Historische waarde:

Grote systematische middeleeuwse turfstekerij. Op de 16de eeuwse kaarten is de Lage Moere terug te vinden als een uitgestrekte waterplas. In het begin van de 17de eeuw (vanaf 1622-23) is met de bemaling van het gebied aangevangen, waardoor het langzaam kon evolueren naar een vochtig weilandengebied. Wegens zijn kunstmatige drooglegging wordt het een “droogmakerij” genoemd. Verschillende relictelementen aanwezig : oud wegenpatroon en perceelspatroon, oude molens voor de drooglegging (Poldermolen), verspreiding van de hoeves, boscomplexen, enkele kastelen, ook in gedeelte binnen het ruilverkavelingsgebied.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten in vele richtingen. Gebied met uitgestrekte open graslanden, doorkruist met talrijke sloten. Verspreid liggen enkele bomenrijen en een paar kleine, beboste percelen. Overwegend weiland, regelmatige percelering, oevers Nieuwgeleed met bomen. Traditioneel hooiland komt nog steeds voor.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimten door het bundelen van de versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw. Behoud van de typische structuur en kenmerken van de Lage Moere : vochtig graslandgebied met natte depressies, doorsnijdende waterlopen, sterk geëxtensiveerd agrarisch medegebruik. Waterpeilbeheer mede in functie van de natuurfunctie van het gebied.