R10128: Akker- en valleigebied Vaartland

Verstoring: Bebouwing (deels verstedelijkt gebied van Willebroek) versnippert de relictzone.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Bosbeek ter hoogte van Schorbeider: enkele herkenbare percelen aansluitend op beek en met perceelsrandbegroeiing (cf. MGI); cultuurgrond buiten relictzone heeft een schaalvergroting ondergaan. Spaans kasteel: bij Ferraris, Vandermaelen en MGI vernoemd; perceelsstructuur en begroeiing zijn herkenbaar (cf. MGI). Zwartebeekvallei: ter hoogte van Blaasveld wordt beek begeleid door opgaand groen, akkerland is volledig uitgekleed, maar percelen hebben nog zelfde richting van bij Ferraris, en er zijn restantjes bos (cf. MGI); kasteel Krekelenberg is herkenbaar (cf. MGI), aansluitend cultuurland heeft restanten perceelsrandbegroeiing en verspreide bosjes (cf. MGI); ter hoogte van Schorbeiter is nog wat vochtig weiland herkenbaar (cf. MGI). Stompershoek: Zuurbos reeds bij Ferraris opgetekend; vroeger gesloten karakter is verdwenen (cf. Ferraris), doch drevenstructuur, die eertijds in verbinding stond met kasteel van Blaasveld (cf. Grote Heidestraat, Stom Pershoek en Heihoek), is nog herkenbaar (cf. Ferraris en MGI). Aabeekvallei: grotendeels goed te onderscheiden van omgevend cultuurland (schaalvergroting ondergaan) door opgaande begroeiing (perceelsranden, bosjes of lang loop) (cf. Ferraris en MGI). Archeologische vondst: neolithische bewoningssporen (palen, aardewerk, silex) in Zwartebeekvallei ter hoogte van Blaasveld (loopt door in R10126).

Esthetische waarde:

Sterk versnipperd gebied met vage kenmerken van vroeger landschap.