R30002: Uitkerkse Polder

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Reliëfrijk poldergraslandcomplex met verschillende vochtige depressies. Veel sloten zijn kreekrestanten. Rijk biotoop met hoge botanische waarde, voornamelijk de historische poldergraslanden (zilte graslanden, zilverschoongraslanden en kamgraslanden) en faunistische waarde (zeldzame water- en weidevogels). Overgang duinen - polders Oudland. Bestaat uit homogene kleiplaatgronden die niet door een vertakt krekensysteem werden uitgeschuurd. Zilte graslanden.

Historische waarde:

Sporen van Gallo-Romeinse nederzettingen door archeologische opgravingen; bultig uitzicht door intensieve turfexploitatie in de Middeleeuwen, aanwezigheid van grote mottesites en andere middeleeuwse site. Sites van verdwenen bewoning aanwezig (zijn een belangrijk element voor de ontginnings- en wordingsgeschiedenis van het gebied). Specifieke ontstaanswijze waardoor het gebied bestaat uit een uitgestrekt laaggelegen komgrondgebied. Verschillende terpen aanwezig. Grote middellandpolder waarvan de oorsrponkelijke perceelsstructuur bewaard is gebleven. Depressies zijn grotendeels ook ontstaan door kleiwinning.

Esthetische waarde:

Heeft een bultig uitzicht door turfexploitatie, wijdse panoramische zichten in alle richtingen, gaaf doorkijkpunt van kust, duinen naar polders landinwaarts. Open wijdse, overwegend uit graslanden bestaande vlakte. Bebouwing en schermgroen rond de hoeven en wegen ontbreekt zodat de uitgestrektheid nog wordt geaccentueerd. Vlak landschap, laaggelegen weilanden met talrijke sloten, onregelmatige tot regelmatige grote percelen, geen perceelsrandbegroeiing, bebouwing vormt geïsoleerde puntvormige elementen in de open ruimte, smalle kronkelende wegen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimte en weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt). Weren van uitgravingen. Integraal waterbeheer (behoud van het reliëfrijk grasland is hier rechtstreeks aan gekoppeld gezien de omzetting naar akkerland momenteel de sterkste bedreiging van het gebied vormt).