R40082: Bossen Vlierzele

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied. Relictzone wordt doorsneden door E40.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Licht golvend landschap, gelegen in zandlemig tot lemig gebied.

Historische waarde:

Toestand Ferraris: grote percelen bos en perceelsranden gelegen langs kleine beekjes. Buiten de beekvalleitjes open landschap, geen perceelsranden, enkel bomenrijen langs sommige wegen aanwezig. Bebouwing gegroepeerd in zeer kleine gehuchten aan de rand van de open landschappen. Toestand op de kaart van Vandermaelen is te vergelijken, de oppervlakte van de bossen is wel gedaald en bebouwingselementen toegenomen. Oppervlakte en aantal nog gedaald op de kaart MGI 1/20,000. Kleine beekvalleien minder duidelijk.

Esthetische waarde:

Kleine percelen bos, sterk versnipperd, soms onderling verbonden met bomenrijen. Omliggende percelering is regelmatig, meestal klein en rechthoekig tot strookvormig. Vormt een gecompartimenteerd landschap.