R10025: Bosgebied St.-Job-in-‘tGoor, ‘sGravenwezel en St.-Antonius

Verstoring: Gedeeltelijk aangetast door bebouwing (ter hoogte van Rommersheide, A1 en N115, vanuit het verstedelijkte Schilde); vallei van Zwanebeek wordt verstoord door N12 en verkavelingen; algemeen sterke bebouwingsdruk op zuidelijk deel relictzone.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Zwanebeek is tweede beek, naast Kleine Schijn, die de zuidflank van de pleistocene kleiplaat ontwatert. Abdij van Westmalle - Gemeentebossen: een aantal bos- (naald- en loofhout) en heidecomplexen die als biologisch waardevol tot zeer waardevol kunnen geacht worden.

Historische waarde:

Gemeenteheide: bosstructuur is nog goed herkenbaar (cf. MGI); vroegere omtuinde akkers zijn weliswaar bebost. Rommersheide: restanten bos grotendeels onaangetast (cf. MGI). Hoge Heide: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; beboste zone met dreven en hoogstamboomgaarden, waarvan ontginningsstructuur nog duidelijk aanwezig is (cf. MGI). Gemeentebossen, Wad en Het Kamp: bij Ferraris heide met vennen; bij Vandermaelen gelijkaardig, maar met al wat meer bosjes; ontginningsstructuur (bos) is nog duidelijk zichtbaar en het hoofddrevenpatroon is nog redelijk gaaf (cf. MGI); wat nu hoofdzakelijk akker- en weiland is, was bij MGI nog hoofdzakelijk heide met vochtige vennen. Mostkooi: bij Ferraris hoofdzakelijk gesloten akkerland met daarop aansluitend heide; bij Vandermaelen hoofdzakelijk heide met grotere complexen van bos en akker/beemd; wegenstructuur van bos komt nog overeen en meestal zijn de pecelen nog bebost (cf. MGI). Domeinen ‘s Gravenwezel, Katershof en Ter Linden: bij Ferraris en Vandermaelen reeds opgetekend; domeinen zeer goed herkenbaar en zeer gaaf (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI); helaas is ruimere omgeving volgebouwd. Vallei van de Zwanebeek: Zwanebeek, ook Wezelse Beek genoemd; nu dicht bebouwde vallei, opgaand groen volgt loop waardoor beek geaccentueerd wordt; nabij De Zetten is bosstructuur goed herkenbaar en relatief gaaf (cf. Vandermaelen en MGI), doch doorsneden door N12; nabij Steynhoefsbeek uitgekleed en ten dele verkaveld valleilandschap, wegenpatroon nog relatief herkenbaar (cf. MGI). De Leegehaer en Steynhoeven (cf. MGI): bij Ferraris nog heide; bij Vandermaelen eerste aanzet tot systematische ontginning van de heide; nu nog hoofdzakelijk bos, slechts ten dele uitgekleed landschap, wegenpatroon en perceelsstructuur nog relatief herkenbaar (cf. MGI). Archeologische vondsten: gouden Merovingische munt nabij Rommersbos, verschillende sites gaande van prehistorie, Bronstijd en Ijzertijd bewoning en urnenveld en mogelijk Middeleeuwse bewoning nabij Moordenaars Ven en middeleeuwse schans Oudaan.

Esthetische waarde:

Groot aaneengesloten bebost gebied, in noordoosten palend aan het open landschap van de Brechtse Heide; in zuidelijk deel domein van trappistenabdij van Westmalle en diverse kasteeldomeinen; echter sterke bebouwingsdruk op zuidelijk deel. Domein van de abdij van Westmalle en haar directe omgeving vormen één vrij intact landschap, waarvan rust en stilte uitgaat; hoge visuele belevingswaarde door aanwezigheid van kleinschalige mozaiek van loof- en naaldbossen, heide, graslanden en akkers in een regelmatig patroon doorkruist met wegen, paden, dreven, grachten en bomenrijen.

Sociaal-culturele waarde: Zwanebeek is vanouds de grens tussen ‘s Gravenwezel en Schilde.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing.