R10134: Bos- en beemdencomplex Houtvenne, Herselt en Veerle

Verstoring: Tuinbouw en bebouwing rond dorpskernen en verspreid over relictzone.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Goor: laagveengebied.

Historische waarde:

Scheiloop - Steenkensloop: beemdenlandschap met bosrestanten (cf. Ferraris en MGI), wegenpatroon relatief gaaf en verspeide bebouwing (cf. MGI); oprukkende tuinbouw doet vroegere uitzicht verdwijnen. Het Goor en de Hei: bij Ferraris heide van Meerbeek; bij Vandermaelen eerste aanzet ontginning van heide en bezuiden gelegen goor; herkenbare ontginningsstructuur, vnl. bebost met enkele open stukken (cf. MGI); verspreide bebouwing neemt echter toe. Prinsenbos en Raambroekse Bossen: respectievelijk bosrestanten uit tijd van Ferraris en Vandermaelen, met daarop aansluitend gesloten beemdenlandschap met relatief gave perceelsstructuur (cf. Ferraris en MGI) en gesloten bosgebied (restanten) met herkenbare structuur (cf. Ferraris en MGI). Houtvenne: gesloten beemdenlandschap met bosrestanten (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI) en verspreide bebouwing; vnl. in noorden tuinbouw. Kleiputten Ramsel: herkenbare, doch niet meer zo gave structuur (cf. MGI). Peerdsloop: beemdenlandschap met bosrestanten en andere opgaande begroeiing (gesloten karakter) (cf. MGI). Ramselse Berg: relatief gave en herkenbare bosrestanten (cf. Vandermaelen en MGI) ingesloten door bebouwing. Meersels Bos: langsheen Calsterloop of Herseltsebeek gelegen bosrestanten als uitloper van Meersels Bos in Vlaams-Brabant (cf. MGI). Langdonken: bij Ferraris heide (Langh Donck); bij Vandermaelen aanzet bebossing; herkenbare en relatief gave ontginningsstructuur (cf. MGI); toenemende bebouwing; grenzend aan Herseltsebeek (provinciegrensoverschrijdend). Hertberg - Groen Heuvel (MGI): bij Ferraris reeds bosgebied, goed herkenbare en gave structuur (cf. Vandermaelen en MGI) echter aan randen aangetast door verkavelingen en verspreide bebouwing; gesloten cultuurland met verspreide bebouwing, herkenbare wegenstructuur en schaalvergrote percelen (cf. MGI). Rode Laak: bij Ferraris grote stukken beemdenlandschap met daarop aansluitend akker- en weiland met perceelsrandbegroeiing; toenmalige beemden zijn nu bebost (althans ter hoogte van Varendonk en Helschot); herkenbare perceelsstructuur, relatief gaaf wegenpatroon en restanten perceelsrandbegroeiing (cf. MGI); bebouwing ter hoogte van Veerle en Heieinde is toegenomen. Kapittelberg - Molenberg: bosrestanten en opgaande begroeiing met herkenbaar wegenpatroon (cf. MGI). Herseltsebeek: ter hoogte van Blauwberg bosrestanten, herkenbare structuur, doch aangetast door bebouwing (cf. Vandermaelen en MGI); ter hoogte van Varentwinkel relatief gave beemdenstructuur, kleine visvijvertjes en overwegend gesloten uitzicht (cf. MGI), bebouwing neemt toe.

Esthetische waarde:

Verspreid liggende beboste gebieden, dikwijls geassocieerd met reliëf, met daarop aansluitend beemden; dikwijls opvallende overgang in landschap.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing.