R70020: Kamp van Beverlo

Verstoring: Doorsneden door de relatief drukke gewestweg Leopoldsburg - Peer.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Paraboolduinen komen voor langsheen de Grote Nete en aan de oostzijde van de relictzone, aansluitend bij Hechtel. De bovenlopen van de Nete ontspringen op het militair domein. De vallei van de bovenloop van de Grote Nete heeft een kleinschalig bodemgebruik. Ecologisch zeer waardevol gebied.

Historische waarde:

Hechtel heeft een dubbele dries en een typisch evenwijdig ontsluitingspatroon. De op de Ferrariskaart aangegeven schans is nog landchappelijk waarneembaar. Op de Ferrariskaart is de communautaire akker van Hechtel aangegeven, die is begrensd door 2 paraboolvormige stuifduinen. De grens tussen de stuifduinen en het akkerland werd gevormd door houtwallen ter voorkoming van instuivend zand. Het volledige gebied ten westen van deze plaggenakker bestaat uit heide met enkele vennen. De Lange heuvelheide is bijgevolg een historisch stabiele heide. De vallei van de bovenloop van de Grote Nete heeft haar historische percelering en kleinschalig bodemgebruik grotendeels behouden. Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw treden twee belangrijke veranderingen op : het Kamp van Beverlo wordt aangelegd volgens typische dambordstructuur, bosrijk en met park en het Gemeentebos van Hechel wordt aangelegd exact binnen de voormalige communautaire akker. Leopoldsburg : Neo-Romaanse kerk (1901), windmolen met molenhuis, kapel van de Heilige Theresia van Liseux (1853), een aantal burgerhuizen, pastorie en gemeentehuis, station (1877-1878).

Esthetische waarde:

Wijdse zichten over de heide.

Beleidswenselijkheden:

De huidige toestand (militair domein, bosreservaat, gemeentebos) biedt een optimale garantie voor behoud van dit unieke landschap. Vrijwaren van de vallei van de vallei van Grote Nete van weekendhuisjes. Onvoorwaardelijk te vrijwaren van bijkomende versnijding door infrastructuur.