R10117: Bos- en duingebied Millegem, Ginderbuiten, Gompel, Wezel en Gerheide

Verstoring: Bebouwing, industrie en diverse infrastructuren (N71, vliegveld) versnipperen of doorsnijden de relictzone.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Keiheuvel: actieve landduinen.

Historische waarde:

Millegem: bij Ferraris open akker; bij Vandermaelen stukjes bos en hei en open akker; herkenbare bosrestanten, versnipperd door verspreide bebouwing (cf. MGI). Galbergen: bij Vandermaelen heide op duinkopjes; bosrestanten met herkenbaar wegenpatroon (cf. MGI); sterk aangetast door verspreide bebouwing. Wezel-Rijsbergdijk: bij Ferraris en Vandermaelen nog heide met duinkopjes; hoofdzakelijk bosrestanten met herkenbare structuur, doch niet meer gaaf wegens vele verkavelingen, industrie, enz. (cf. MGI); in oostelijk deel vergraven terreinen. Keiheuvel: bij Ferraris en Vandermaelen heide op duinkopjes; heel goed herkenbare en relatief gave bosstructuur (cf. MGI); aansluitend op De Most; vliegveld verstoort gebied. Archeologische vondsten: grote hoeveelheid Ijzertijdaardewerk in ‘Lemmensblok’ ten zuiden van Egelsvennen (slechts gedeeltelijk in relictzone gelegen); Laat-Mesolithische site in Wezel (loopt door in relictzone R10119); prehistorische site op ‘Keiheuvel’ (ter hoogte van vliegveld).

Esthetische waarde:

Bosgebieden gaan samen met duinen, wat voor een visuele markering in het landschap zorgt; bosgebieden zijn sterk ingesloten door allerhande bebouwing en infrastructuren waardoor ze een versnipperd voorkomen hebben.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing; versterken bosstructuur.