R10073: Interfluviaal bosgebied Looieindse Bergen, Beverdonkheide en Hoeven-Straaleind

Verstoring: Relictzone valt gedeeltelijk in ruilverkavelingsgebied (RVK Kasterlee III); verspreide bebouwing tast gebied aan.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bosgebied tussen Wamp en Looieindse Nete: bij Ferraris en Vandermaelen heide; bosrestanten met herkenbaar wegenpatroon en enkele ingesloten landbouwpercelen (cf. MGI). Looieindse Bergen: bij Ferraris en Vandermaelen heide op zandige duinkoppen; bosrestanten met herkenbaar wegenpatroon (cf. MGI); verstoord door verspreide bebouwing. Beverdonkse Heide - Duinberg: bij Ferraris en Vandermaelen heide; twee stukken bos aaneengesloten door open landbouwland; bosrestanten met herkenbaar wegenpatroon (cf. MGI); ter hoogte van Duinberg neemt verspreide bebouwing toe (cf. MGI). Archeologisch vondst: lithisch materiaal op ‘Reties Heiken’ (grotendeels in relictzone gelegen).

Esthetische waarde:

Bosrestanten accentueren hoger gelegen gronden tussen verschillende rivier- of beekvalleien.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing; versterken van bosstructuur.