Abdij van Postel en de Ronde Put

Ankerplaats ID:A10023

Omschrijving

De ankerplaats ‘Abdij van Postel en de Ronde Put is gelegen in het noorden van de gemeente Mol, tegen de grens met Nederland. De begrenzing wordt gevormd door de autostrade E34 Turnhout-Eindhoven in het noorden, de grens met Nederland en de Eerselseweg in het oosten, de Steenovens, de Kesselse Dreef en de Kasteelstraat in het zuiden en tot slot het kanaal Antwerpen-Turnhout-Dessel in het westen. Tot op vandaag is Postel een schaars bewoond gehucht, waar groen een prominente plaats inneemt. De relatieve ongereptheid van Postel is in hoofdzaak te danken aan het feit dat het gebied tot voor kort in handen bleef van een zeer gering aantal grootgrondbezitters, waaronder de Norbertijnen van de abdij van Postel en de familie van Broqueville van het ‘kasteel van Postel’. Het land werd steeds gebruikt in functie van landbouw, bosbouw en later ook jacht. Vanaf de 12de eeuw tot aan de Franse Revolutie domineerde de orde van de Norbertijnen het gebied met loofbosontginningen, vorming van heide en aanleg van akkers, drooglegging van moerassen en vanaf het begin van de 17de eeuw herbebossing van de heide. Vanaf de late middeleeuwen tot in de helft van de 19de eeuw werden sommige veenmoerassen uitgebaat ten behoeve van brandstofvoorziening. Op de historische kaart van Ferraris (1777) herkennen we de Ronde Put als onderdeel van een reeks van onbegaanbare, grote moerassen, omgeven door heide. In de omgeving van de abdij herkennen we boomgaarden, loofbossen, naaldbossen, drassige weiden en akkers. Bijna een eeuw later (Vandermaelen, 1854) zien we op de kaart weinig verandering in het landschap, uitgezonderd een licht toegenomen aandeel loofbos. Op de kaart van het MGI uit 1909 heeft de ronde Put zijn huidige vorm en herkennen we tevens huidige ontginnigs- en wegenstructuur in de omgeving van de abdij. De bossen van Lange Linneput en Hoge Heide zijn ongeveer 90 jaar oud, die van de Kommiezenheide overschrijden zelfs de eeuw. Het Hoge Moer (aansluitend op de Moeren) in de noordoostelijke hoek van de ankerplaats vormde tot de jaren 1960 het laatste stuk hoogveen van de Kempen, maar moest jammer genoeg wijken voor landbouwontginningen en deels ook voor de aanleg van de autosnelweg. De ligging van Postel op een knooppunt van belangrijke reisroutes, bracht de abdij van Floreffe vermoedelijk tussen 1128 en 1138 tot de beslissing hier een nieuwe stichting -in de vorm van een polyvalente landbouwkolonie- tot stand te brengen. Deze groeide doorheen de geschiedenis uit tot een zelfstandige priorij en later tot abdij. Deze werd opgeheven tijdens de Franse Revolutie, de periode waarin het gehucht Postel werd ingelijfd bij Mol, en in 1847 heropgericht. Het oudste bouwwerk, behorende tot de abdij, is de laat-Romaanse St.-Nikolaaskerk, opgetrokken uit tufsteen van de Eifelstreek. Als inwijdingsjaar wordt 1190 aangehaald, maar stijlkritisch wordt ze eerder toegeschreven aan de 13de eeuw en verspreid worden sporen teruggevonden van diverse verbouwingen. Andere zeer oude gebouwen van de abdij gaan terug tot de 16de eeuw, hoewel allen voltooid in de 17de eeuw. Het betreft de beiaardtoren (1610), de brouwerij (1611) en de 1200 meter lange ringmuur. Zij kwamen er dankzij de eerste abt van de tot abdij verheven priorij. Als gevolg van haar lange geschiedenis, kunnen we de abdij vandaag beschrijven als een ommuurd en omgracht kloostercomplex met constructies in diverse stijlen, gaande van de Romaanse Kerk tot hedendaagse architectuur. De abdij heeft tot op heden een belangrijke invloed op Postel en de omgeving. Ten zuiden van de abdij ligt het ‘Kasteel de Broqueville’ dat werd gebouwd in de helft van de 19de eeuw en naderhand nog verschillende keren werd gerenoveerd en hersteld. Het betreft een neo-traditioneel complex op een rechthoekige plattegrond. Naast deze twee opvallende bouwwerken, treffen we in het gebied nog verschillende oudere en typische hoeven aan, al dan niet vergezeld van schuur en stal. Zij dragen bij tot het landelijke en authentieke karakter van deze ankerplaats. Ook op natuurwetenschappelijk gebied verdient deze ankerplaats een zeer hoge waardering. De Ronde Put en omgeving betreft, dankzij de uitgestrektheid en ongereptheid, immers één van de interessantste gebieden van de Kempen. De afwisselende vegetatietypes van droge heide, grove dennen, elzenbroek struweel en oude bossen resulteren in een belangrijke botanische waarde. De combinatie van open water met natte vegetaties, oud bos en weilanden biedt ideale mogelijkheden voor water- en prooivogels, waarvan enkele zeldzame exemplaren in het gebied broeden. Maar ook insecten, vlinders, reptielen en amfibieën gedijen hier goed. Gelegen in de centrale Kempen, heeft dit landschap de typische compartimentenstructuur van eenheden bos, afgewisseld met eenheden weiland. De Ronde Put en het gehucht Postel, met de abdij en het kasteel, vormen twee zwaartepunten in het landschappelijk geheel. Een indrukwekkend drevenpatroon geeft het geheel de typische blokvormige structuur. De combinatie van het ongerept natuurgebied (de Ronde Put) temidden van oud cultuurlandschap met bossen en kleinschalige landbouwpercelen en het in het gebied aanwezige bouwkundig erfgoed, geeft deze ankerplaats een zeer hoge esthetische waarde. In de toekomst moet er op worden toegekeken dat het typische karakter van dit gebied niet geschonden wordt door de verdere uitbouw van recreatieve infrastructuur.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De Ronde Put en omgeving betreft op natuurwetenschappelijk gebied één van de interessantste gebieden van de Kempen. Gelegen in het brongebied van de Kleine Nete en rijk aan open water en moerassen, vinden we hier overgangssituaties van drogere naar natte vegetatie, alsook verschillende verlandingsstadia. De afwisselende vegetatietypes van droge heide, grove dennen, elzenbroek struweel en oude bossen resulteren in een belangrijke botanische waarde. De combinatie van open water met natte vegetaties, oud bos en weilanden biedt ideale mogelijkheden voor water- en prooivogels, waarvan enkele zeldzame exemplaren in het gebied broeden. Maar ook insecten, vlinders, reptielen en amfibieën gedijen hier goed.

Historische waarde

Deze ankerplaats is een getuige van het vroegere grootgrondbezit met landbouw, bosbouw en later ook jacht. Men vindt hier de verschillende stadia in de evolutie van het landschap terug: loofbosontginningen en vorming van heide en akkers, droogleggen van moerassen en het herbebossen van heide, de uitbating van veenmoeras. Het abdijgebouw met omwalling, aan aantal dreven in oost-westelijke richting, en de structuur van de Ronde Put zijn reeds op de historische kaart van Ferraris (1777) herkenbaar. De structuur van de onmiddellijke omgeving van de abdij, en meer bepaald de ontginningsstructuur, de bospercelen en het drevenpatroon, zijn sinds het begin van deze eeuw relatief gaaf gebleven (cf. MGI, 1909). Met de abdij -waarvan de kerk minstens teruggaat tot de 13de eeuw en andere delen tot de 16de eeuw-, het kasteel uit het midden van de 19de eeuw en enkele oudere hoeven en woningen, herbergt deze ankerplaats eveneens heel wat bouwkundig erfgoed.

Esthetische waarde

De combinatie van een ongerept natuurgebied (de Ronde Put) temidden van een oud cultuurlandschap met bossen en kleinschalige landbouwpercelen en het in het gebied aanwezige bouwkundig erfgoed, geeft deze ankerplaats een zeer hoge esthetische waarde. De ongereptheid, de uitgestrektheid en het afwezig zijn van ‘horizontvervuiling’ dragen positief bij tot de belevingswaarde.

Sociaal-culturele waarde

De abdij van Postel heeft doorheen haar eeuwenlange geschiedenis een belangrijke stempel gedrukt op de evolutie van het gehucht Postel en omgeving. Vanaf de late middeleeuwen tot in de helft van de 19de eeuw werden sommige veenmoerassen uitgebaat ten behoeve van brandstofvoorziening.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Gelegen in de centrale Kempen, heeft dit landschap de typische compartimentenstructuur van eenheden bos, afgewisseld met eenheden weiland. De Ronde Put en het gehucht Postel, met de abdij en het kasteel, vormen twee zwaartepunten in het landschappelijk geheel. Een indrukwekkend drevenpatroon geeft het geheel de typische blokvormige structuur. Deze ankerplaats vertoont nog een belangrijke samenhang met haar omgeving.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop

Zwarte Nete

Moerassige gronden:
 • moeras
 • veen
 • rietland
 • ven

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

abdijtuin, kasteelpark

Nederzettingspatronen:
 • gehucht

Postel

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel

‘Kasteel van Postel + toegangspoort

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning
 • huis

portierswoning, rentmeesterswoning

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis

tiendschuur

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • abdij
 • pastorie

Norbertijnerabdij + ringmuur,St. - Nikolaaskerk

Klein historisch erfgoed:
 • kruis
 • grenspaal

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg

oud wegenpatroon

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
Kunstmatige waters:
 • turfput
 • vijver
Topografie:
 • blokvormig
Historisch stabiel landgebruik:
 • heide
Bos:
 • naald
 • loof
 • broek
 • hooghout
 • struweel

Opmerkingen en knelpunten

De aanleg van de autostrade E34 Turnhout-Eindhoven resulteerde in een opsplitsing van een eertijds veel uitgestrektere landschappelijke eenheid. Om de eigenheid van het gebied te behouden moet een verder uitbreiding van infrastructuur voor recreatie vermeden worden.