R30006: Poldergebied omgeving Ter Doest

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Zeer waardevol op faunistisch en botanisch gebied. Behoort grotendeels tot het omvangrijke uitveningslandschap dat zich ten noorden van Dudzele uitstrekte. Er hebben ook uitbrikkingen plaats gevonden. Beide activiteiten zorgden voor een laaggelegen, microreliëfrijk landschap. Door insijpeling vanuit het nabijgelegen kanaal heeft het een zilt karakter gekregen. In de talrijke depressies en sloten in de weilanden hebben zich typische zoutminnende vegetaties ontwikkeld. Biologisch zeer waardevol gebied.

Historische waarde:

Dit graslandgebied is het enige restant van het unieke uitveningslandschap ten noorden van Dudzele. Loop van het Lisseweegs Vaartje zeer authentiek. De uitveningen in het gebied gebeurden onder impuls van de Abdij Ter Doest.

Esthetische waarde:

Overwegend weiland. Open landschap, skyline is topografisch begrensd. Regelmatige percelering van gemiddelde grootte, weinig perceelsrandbegroeiing, rechte perceelsgrenzen, hoeven regelmatig verspreid. Het weidelandschap vormt een nog kleinschalig landschap en is relatief rijk aan kleine landschapselementen.

Beleidswenselijkheden:

Bescherming en beheer van het graslandencomplex (heeft duurzame toekomstmogelijkheden als relict van uitvening). Behoud van het huidige bestand aan kleine landschapselementen. Wegwerken van de landschappelijke aantasting nabij Lissewege-dorp. Behoud van de natuurlijke loop van het Lisseweegs Vaartje.