R10101: Bosgebied Bouwelse Heide, Meerhoeven en Goorkens

Verstoring: E313 doorsnijdt het gebied; talrijke verkavelingen knagen aan de randen van de relictzone.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Konijnenbergen - Ter Duinen: vrij ongerept stuifduinencomplex met grote niveauverschillen op een kleine oppervlakte, heeft zeer hoge geomorfologische waarde; een belangrijk relict van de eens zo talrijke stuifduinen die voorkwamen langsheen de Grote en Kleine Nete.

Historische waarde:

Lindekens: bij Ferraris heide ‘St.-Lambert’; bij Vandermaelen en MGI ontginning heide en bebossing; huidige wegen- en bosstructuur zijn amper veranderd (cf. MGI); enkele stukken zijn reeds ingenomen door verkavelingen. Konijnenbergen: smalle duinstrook; hoofdzakelijk bebost (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI). Kasteel van Bouwel en aanpalend bos (tot Lange Heuvel): bij Ferraris reeds melding van het kasteel; structuur van kasteeldomein is nog overeenkomstig met Ferraris; bij Ferraris grenst aan dit domein heide; bij Vandermaelen is heide reeds aan de randen bebost; huidige bosstructuur gaat terug tot MGI (goed herkenbaar). Buntvenne - Meerhoeven: restanten bos afgewisseld met open percelen akkerland; wegenpatroon nog herkenbaar (cf. MGI); grote stukken zijn ingenomen door bebouwing en industrie. Goorkens: ontginningsstructuur (vnl. wegenpatroon) is nagenoeg volledig verdwenen (cf. MGI); nu enkel nog ‘woeste grond’ met opgaande begroeiing.

Esthetische waarde:

Stukken bos temidden van verkavelingen en grote infrastructuren en aan de rand van het verstedelijkt gebied van Herentals. Konijnenbergen - Ter Duinen: deels bebost, deels open landduincomplex met grote niveauverschillen heeft een zeer hoge belevingswaarde; op sommige plaatsen is de aanblik indrukwekkend.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing.