Kastanjebos

Ankerplaats ID:A20039

Omschrijving

Het Kastanjebos ligt ten noorden van Veltem-Beisem en sluit aan bij de zogenaamde fossiele Vlaamse vallei. De bodem bestaat matig gleyige leemgronden met een hydromorfe grijsbruine podzolachtige bodem die vaak tijdens de winter en het voorjaar zeer nat is, ofwel gaat het om sterk gleyige leemgronden die daarentegen permanent nat zijn. Anderzijds vinden we in dit gebied ook afwisselend matig en sterk gleyige zandleemgronden die respectievelijk ook wisselend of permanent nat zijn. In het noordelijk deel stroomt de Lipsebeek, het zuidelijk deel van het Kastanjebos is zeer drassig. Het Kastanjebos is versnipperd geworden in de 19de eeuw, toen het quasi opgedeeld werd in 2 delen door de rooiing van het middelste deel (het oostelijk deel is minder versnipperd dan het westelijk deel). Na 1900 werden aan de rand van de 2 delen bos nog percelen bos gerooid en omgezet in weiland of bebouwd. De oorspronkelijke akkers omheen het oorspronkelijke bos wijzigden niet. Ten oosten van het bos ligt de Sint-Benedictushoeve. Grote delen van het bos zijn historisch bos waardoor het bos van hoge bio-ecologische waarde is. Door de versnippering heeft het gebied een afwisselend landschap met bospercelen en akkers en soms bomenrijen. Het wordt in noord-zuid richting doorsneden door de baan van Winksele naar Buken. Verdroging is een recente verstoring, in het centrum van het bos bevindt zich een pompstation.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Het bos heeft een waardevolle flora.

Historische waarde

Het Kastanjebos is een relict van het grote bosgebied, waarvan tot in de 19de eeuw ook het Silsombos en het Kareelbos deeluitmaakten.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Macroreliëf:
 • macroreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
Bos:
 • loof
Bijzondere waterhuishouding:
 • ontwatering

Opmerkingen en knelpunten

Verdroging, aanwezigheid van een pompstation. Sporadische bebouwing.