R30004: Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Geleidelijke overgang van duinen naar polders. Oudemaarspolder : poldergebied is in de 11de-12de eeuw overstroomd. In de kleine depressies nog restanten van zilte vegeaties. Behoort bodemkundig gezien volgens de bodemkaart meer tot de Middellandpolders.

Historische waarde:

Drooggelegd vanaf de 8ste eeuw. Percelering, wegen- en bebouwingspatroon volgens 18de eeuw. In de Oudemaarspolder nog relicten van twee dijkbreuken met de daarbij horende wielen aanwezig. Gedeelte ter hoogte van Braambeierhoek reeds van oudsher een zeer gesloten structuur. Dit gedeelte bestond in de 18de eeuw uit een gesloten mozaïek van boomgaarden, bosjes, akkers en - in geringere mate - grasland. Het was verder dicht bezet met bomenrijen en hagen. Nog enkele resten van de poldersbosjes aanwezig, perceelsrandbegroeiing sterk teruggevallen, enkele waardevolle hoevesites bewaard.

Esthetische waarde:

Open landschap met enkel bomen rond de hoeves, panoramische zichten in alle richtingen, belangrijk doorkijkpunt duinen-polders, skyline van de kust en Binnen-Vlaanderen zichtbaar. Open polderlandschap, regelmatige percelering van gemiddelde grootte, verspreide bebouwing. Gedeelte van de Oudenaarspolders zeer open landschap met weinig tot geen perceelsrandbegroeiing. Het gedeelte meer ten westen ter hoogte van Braambeierhoek meer perceelsrandbegroeiing aanwezig.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimten door het bundelen van de versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt). Tegengaan van ontwikkelingen en vormen van grondgebruik die een breuk vormen in de landschappelijke eigenheid van dit agrarisch gebied.