R27005: Velpvallei

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

In de vallei zijn nog heel wat eeuwenoude landschapsstructuren, o.m. de kleine percelen met knotwilgenrijen en houtkanten.te bemerken. De Velp is de rivier die het water van zandlemig Hageland afvoert.

Historische waarde:

Na Van der Maelen werd op tal van plaatsen in het alluvium van de Velp de beemden omgezet in bos/populieraanplanting. Op die manier verdween ook grotendeels de perceelsrandbegroeiing die typisch was voor het beemdenlandschap. Stroomafwaarts Boutersem zijn de beemden niet volledig omgezet in bos. Van de perceelsrandbegroeiing rond de weiden zijn nog restanten te zien. Ter hoogte van Hoogbutsel liggen nog sporen van het Kasteel van Boutersem in de Beemden. Velpvallei te Hoelede: het kasteelpark rondom het kasteelpark sluit aan bij het bebost landschap van de Velpvallei. De Velpvallei tussen de Daalgemse Molen en het Pepinusfort: ten tijde van Ferraris was de vallei niet opgedeeld in afzonderlijke percelen, enkel aan de rand van het alluvium waren kleine percelen weiland met perceelsrandbegroeiing. Pas na Van der Maelen werd de uitgestrekte beemden opgedeeld door levende randbegroeiing. De laatste 100 jaar verdween deze perceelsrandbegroeiing deels, toch bleef het landschappelijk karakter van beemden met houtkanten en rijen knotwilgen bewaard. Het alluvium tussen Kortenaken en Kersbeek-Miskom zijn sinds Ferraris niet veel gewijzigd: de perceelstructuur is behouden, er is nog heel wat perceelsrandbegroeiing die in combinatie met de percelen bos (die er t.t.v. Ferraris reeds waren) een gecompartimenteerd landschap vormen. Tussen Vroente en Miskom is een deel van de beemden omgezet in akkers en boomgaarden , t.t.v. Ferraris waren er al enkele akkers. (Kaartblad 33 referentie situatie 1984)

Esthetische waarde:

Een vallei met nog eeuwen oude knotrijen en houtkanten. Er zijn nog een aantal watermolens langsheen de Velp bewaard.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de natuurlijke grondwaterstand en het openhouden van de traditionele hooilanden