R10061: Vallei van de Tappelbeek-Hulstenbeek, kasteeldomeinen en bos-akkergebieden

Verstoring: Albertkanaal, E34 en E313 doorsnijden vallei en Zoerselbos; verkavelingen ter hoogte van Zoerselhof en Schrieken; slechts aan de oostrand gedeeltelijk opgenomen in ruilverkavelingsgebied (RVK Malle).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Zoerselbos is een van de weinige ‘permanente’ bossen die de middeleeuwen overleefden

Historische waarde:

Vallei van de Tappelbeek: bij Ferraris een gesloten valleilandschap met veel opgaande begroeiing langsheen percelen; huidig gesloten karakter door bosjes (cf. MGI); iets hoger gelegen gronden zijn meer uitgekleed, wegenpatroon is nog overeenkomstig met vroeger (cf. MGI), waardevol als open ruimte langs vallei. Zoerselbos: gaat terug op het bos ‘Hoodonc’ dat in 1233 aan de abdij St.-Bernaard-in-oprichting gegeven werd; bij het bos stichtte de abdij een uithof (huidig Zoerselhof); Monnikenloop aan westzijde van het bos is denkelijk een oude grens of een gegraven ontwatering; bij Ferraris is abdij vermeld met daarop aansluitend ‘Monniken Heide’; bij Vandermaelen en MGI is heide volledig bebost; domeinstructuur is nog herkenbaar (cf. MGI, doch gedeeltelijk aangetast door verkavelingen. Vallei van Hulstenbeek of Schegelbeek: zeer gave en duidelijk herkenbare perceelsstructuur van de Hooidonkse Beemden (cf. Ferraris en MGI); aansluitend bosgebied reeds bij Ferraris ten dele aanwezig, slechts randen van bosgebied zijn wat uitgekleed (enkel nog opgaande begroeiing langsheen wegen/perceelsranden) en aangetast door bebouwing; naar zuidwesten moeilijk herkenbare vallei door schaalvergroting percelen en door versnijding van A21 of E34, enkele lange percelen met randbegroeiing zijn nog herkenbaar (cf. MGI). Domein van Hooidonck: nu klooster; bij Ferraris nog heide; bij Vandermaelen wordt heide ontgonnen en bebost; toenmalige structuur nog relatief herkenbaar, doch bos is sterk uitgedund (cf. MGI). Archeologische vondsten: silex artefacten nabij Schegel (ten dele in relictzone gelegen, ten zuidwesten van domein van Hooidonck); protohistorisch grafveld in Begijnenbos; mesolithische, Ijzertijd, volle-, late- en post-middeleeuwse scherven ten oosten van uitstulping Albertkanaal.

Esthetische waarde:

Over het algemeen goed zichtbare vallei met aanpalende kasteeldomeinen en bosgebieden.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing.