R40059: Zwalmstreek

Verstoring: Velzeke-Ruddershove: gebied doorsneden met N46, langs de wegen grote toename van lintbebouwing. Ruilverkavelingsgebieden van Welden (21/6/79) ter hoogte van Pinker en Mater (17/12/81), Horebeke vallen gedeeltelijk samen met de relictzone.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Golvende topografie, asymmetrische valleien. Gebied is gelegen tussen de Zwalm, de Schelde en de Vlaamse Ardennen. Parallelle structuren van asymmetrische valleien met karakteristieke brongebieden, bronzones op contact van tertiaire zand- en kleilagen. Onderscheid beekvalleien en hoger gelegen leemgebieden. Vallei van de Zwalm: kwartaire leem.

Historische waarde:

Grote concentratie van romeinse villa’s, densiteit houdt verband met de romeinse wegen aanwezig in de relictzone. Peerdestokbeek: loop van de beek volgens Ferraris, ook beplant met bomen, omgeving: open landschap volgens Ferraris. Volkegem: percelering volgens Ferraris. Mater: huidige toestand te vergelijken met deze bij Ferraris: beekvallei, enkele percelen bos en perceelsrandbegroeiing, oevers van de beek beplant met bomen. Beekvallei Boekelbeek en Molenbeek: percelering grotendeels zoals toestand bij Ferraris. Velzeke-Ruddershove: vallei van de Molenbeek: verloop volgens Ferraris, oevers met bomenrijen beplant, hoger gelegen delen: open landschap volgens Ferraris, perceleringspatroon is licht gewijzigd. Vallei van de Zwalmbeek volgens Ferraris drassige weilanden, in huidige situatie duidelijk herkenbaar en gaaf. Gebied Pinker ten zuiden van Nederzwalm: huidige toestand goed herkenbaar en gaaf ivm de toestand bij Ferraris en Vandermaelen: open landschap met kleine percelen bos en verspreiding bebouwing komt overeen met de huidige bebouwing. Perceelsranden wel grotendeels verdwenen.

Esthetische waarde:

Talrijke door topografie bepaalde panoramische of gerichte vergezichten. De skykline wordt door de topografie bepaald. In de valleien gerichte zichten die door de topografie en de vegetatie begrensd zijn. Talrijke geïsoleerde beelddragers, soms met monumentwaarde. Het lineair groen in de valleien in open field gebied is structuurversterkend. Overwegend rechthoekige, blokkige percelen, beekvalleien door grasland ingenomen. In de beekvalleien perceelsranden aanwezig en kleine percelen populierenaanplantingen. Hoger gelegen gebieden overwegend akkerland. Peerdestokbeek: oevers beplant met bomen. Volkegem: open landschap. Beekvallei Boekelbeek en Molenbeek: oevers beplant met bomen, enkele bospercelen in de vallei, andere delen overwegend halfopen landschap. Buiten de beekvalleien in de hoger gelegen gebieden: open landbouwlandschap (cf Ferraris). Velzeke-Ruddershove: Vallei van de Molenbeek: oevers beplant met bomen, hoger gelegen delen open landschap. Vallei van de Zwalmbeek: oevers beplant met bomenrijen, in de vallei overwegend weilanden en kleine bospercelen. Korsele: open landschap met enkele kleine bomenrijen en opgaande begroeiing in valleitje.

Beleidswenselijkheden:

Vermijden lintbebouwing en groeperen van de nieuwbouw bij bestaande kernen. Vrijwaren van de kwaliteit van de open ruimte (visuele vervuiling) Bestrijden bodemerosie. Herstellen en in tact houden van de kleine landschapselementen en het bocagekarakter in de valleien.