R20010: Den Daal - Mouliebos - Grobbegracht

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Deze zone bestaat uit kouters op het plateau met enkel in de iets lager gelegen en dus nattere gebieden een meer gesloten karakter (weiland met perceelsrandbegroeiing,bos of populieraanplantingen(meestal na 1900)). Dit is sinds Ferraris niet gewijzigd. Wel heeft er een ruilverkaveling plaats gehad in dit gebied waardoor de perceelsvormen en het wegennet grondig wijzigde. Ook rond de bewoning is weinig gewijzigd. Deze ingreep had enkel plaats in de van oudsher open gebieden. Hierdoor is het karakter van het landschap weinig gewijzigd.

Sociaal-culturele waarde: Hier had een ruilverkaveling plaats. Te Elbeek een ommegang van 5 km met 43 kapellen uit de 18de en 19de eeuw.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het open landschappen.