R40027: Moervaartdepressie

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Behoort tot de hydrografische hoofdstructuur en sluit aan bij de Durme-Beneden Schelde. Asymmetrische vorm met een steile noordrand (loop op naar de dekzandrug Maldegem-Stekene) en een zeer zwak hellende zuidrand. Voorkomen van gyttja, een mergellaag.

Historische waarde:

Potentiële archeologische vindplaatsen aanwezig in de Moervaartdepressie en rond het Kanaal van Stekene : bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode. Ontginningen in de 13de eeuw, vooral onder invloed van de Sint-Baafsabdij. Boudelomeers : Vettemeersbos genoemd op Ferraris. Nog gaaf en zeer herkenbaar. Heirnissebos : idem op Ferraris, resten van boscomplex. Weilanden in omgeving. Langs het Kanaal van Stekene : regelmatige percelering, grachtenpatroon volgens Ferraris. Gebied rond Fondatiebeek - Zwaanaarde : kleine regelmatige percelen, resten van perceelsrandbegroeiing aanwezig, percelering grotendeels volgens Ferraris. Idem rond Eindeke.

Esthetische waarde:

Weinig uitgesproken depressie in open landbouwlandschap, met plaatselijk kleine compartimenten bos. Meestal verre en soms weidse zichten. De bebouwing komt vooral aan de rand voor. Boudelomeers : moerassige weiden. Overwegend open cultuurlandschap met akkers en meersen. De canadapopulieren zijn dominante blikvangers in het gebied.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de waterrijke gronden en het voorkomen van bebouwing in de depressie.