R30015: Graslandgebied Zwaanhoek - Oudenburg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

De waardevolle graslandcomplexen zijn soms gekoppeld aan uitgebakken of uitgeveende percelen. Is één van de laatste poldergebieden waarin over een nog behoorlijke oppervlakte reliëfrijke graslanden met bijzondere soortenrijkdom van zowel vogels als planten voorkomt. Enkele vegetatietypes behoren tot de meeste typische moerasvegetatie. Is een belangrijk weidevogelgebied. De verdeling van de akkers en weilanden weerspiegelt grotendeels de natuurlijke bodemcondities.

Historische waarde:

De reliëfrijke graslanden zijn een afspiegeling van de historische veen- en kleiwinningsstructuur. Andere cultuurhistorische belangrijke elementen : dijkrestanten, kanaalrestanten, bomputten, ... Het historisch grondpatroon van de polder als onderdeel van de Oostendse polder is nog grotendeels gaaf bewaard gebleven. De grillige percelering en het fijnmazig ontwateringspatroon getuigen van oude cultuurtechnieken en landgebruiken. De intacte relaties tussen bodem en grondgebruik, verweven met specifieke antropogene invloeden geeft een bijzondere cultuurhistorische betekenis.

Esthetische waarde:

Overwegend graslandgebied, vrij vlak gebied. Vormt een open landschap met zeer weinig bebouwing. Skyline is topografisch begrensd.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en versterken van de historische landschapspatronen door voorkomen van verdere versnippering en versterken van de aanwezige patronen. Behoud en versterken van de kenmerkende percelerings- en ontwateringspatronen. Behoud van de karakteristieke geomorfologische patronen. Weren van niet grondgebonden landbouw.