Kruiskensberg

Ankerplaats ID:A10052

Omschrijving

De ankerplaats ‘Kruiskensberg’ is gelegen op grondgebied van de gemeenten Bevel, Nijlen en Itegem in de Zuiderkempen. De begrenzing wordt gevormd door de Herenthoutsesteenweg in het noorden, de Merodese bossen en Niemandshoek in het oosten, de Grote Nete in het zuiden en het centrum van Bevel in het westen. Op de historische kaart van Ferraris (1777) herkennen we de ankerplaats als een samengaan van beemden langsheen de Nete en dan verder noordwaarts bos, akkers en overwegend heide. Bij Vandermaelen (1854) was het grootste gedeelte van de ankerplaats bebost, enkel langsheen de Nete herkennen we nog de beemden van bij Ferraris. Het toponiem Zwart Waterbossen, gebruikt voor het noordelijke deel van de ankerplaats, gaat terug tot die tijd. De bossen hebben daar ondertussen echter al plaats moeten maken voor weiland. Op de kaarten van het MGI uit het begin van de 20ste eeuw is de situatie maar weinig veranderd. Het landschap wordt nog steeds gedomineerd door bos; de oude Nete-arm heeft elk contact met de rivier verloren. In het landschap van vandaag vinden we nog heel wat structurerende elementen terug die reeds aanwezig waren in de tweede helft van de 19de eeuw. Zo is er het herkenbare wegenpatroon, de oude Nete-arm, alsook een gedeelte van de percelering. Wat wel sterk veranderd is, is de vegetatie en dan vooral in het gedeelte ten noorden, waar nu de natte weilanden domineren en de bossen zijn teruggedrongen tot relicten. Kruiskensberg betreft een bedevaartsoord dat volgens de legende ontstond toen ca. 1260 een schaapsherder van koorts genas door de heilzame werking van het water uit de bron op de Lieve-Vrouweheide te Bevel. Als aandenken plaatste hij een houten kruis op de berg waar de bron ontsprong. In 1691 werd de bron van de bedevaartsplaats omgevormd tot vijf waterputten. De kapel van Kruiskensberg gaat terug tot 1861 en het bijhorende ijzeren kruis -dat het oorspronkelijke houten vervangt- tot 1865. De zeven omgevende kapelletjes van de kruisweg zijn van 1895. De langgestrekte ‘Blauwe Hoeve’ zou in kern opklimmen tot de 18de eeuw; het huidige uitzicht is echter het resultaat van veel later uitgevoerde aanpassingen. De kern van Nijlen ligt op een hoge (droge tot zeer droge) zanduitloper van het Bouwelse duinencomplex. Ter hoogte van Bevel is deze zandformatie minder groot, niettegenstaande treffen we in deze omgeving iets hoger gelegen gebieden aan, waarvan de Kruiskensberg een mooi voorbeeld is. De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt bepaald door deze vrij grote reliëfverschillen en de talrijke gradiënten in de abiotische condities, zoals nat-droog en kleibodem-zandbodem. Dit alles resulteert in een gevarieerd landschap met een opmerkelijke vegetatie. Deze variatie wordt nog verrijkt door de verschillende verlandingsstadia ter hoogte van de afgesneden Nete-arm. Het zuidelijke gedeelte van de ankerplaats biedt ideale mogelijkheden voor libellen en vleermuizen. Deze ankerplaats betreft een zeldzame en intacte natuurlijke overgang tussen heide- en beemdlandschap. De Kruiskensberg is naar de Grote Nete toe plaatselijk abrupt afgesneden door de Netevallei, wat zich uit onder vorm van steilranden langsheen de afgesneden Nete-armen. Aansluitend op deze vallei van de Grote Nete in het zuiden en de Merodese bossen in het oosten, is deze ankerplaats bovendien onderdeel van een uitgestrekt groengebied. Het uitgesproken reliëf en de sterk wisselende landschapsvormen met open gedeelten, reliëfrijke wei- en akkerlanden en heiderelicten, alsook de aanwezigheid van tal van landschapselementen geven dit gebied een hoge belevingswaarde. De reliëfverschillen laten bovendien prachtige zichten toe op de vallei van de Grote Nete toe. Het is dan ook zowel vanuit landschappelijk, esthetisch, wetenschappelijk als historisch oogpunt belangrijk dat Kruiskensberg en zijn intacte omgeving in de toekomst gevrijwaard blijven van nadelige invloeden.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt bepaald door de vrij grote reliëfverschillen en de talrijke gradiënten in de abiotische condities, zoals nat-droog en kleibodem-zandbodem. Dit alles resulteert in een gevarieerd landschap met een opmerkelijke vegetatie die deels ook wordt bepaald door de variatie in verlandingsstadia ter hoogte van de afgesneden Nete-armen. Het zuidelijke gedeelte van de ankerplaats -ter hoogte van de oude Nete-armen- biedt ideale mogelijkheden voor libellen en vleermuizen.

Historische waarde

In het landschap van vandaag vinden we nog heel wat structurerende elementen terug die reeds aanwezig waren in de tweede helft van de 19de eeuw. Zo is er het herkenbare wegenpatroon, het opvallende reliëf, de oude Nete-arm, alsook een gedeelte van de percelering. De kapel van Kruiskensberg gaat terug tot 1861 en het bijhorende ijzeren kruis tot 1865. De zeven omgevende kapelletjes van de kruisweg zijn van 1895. Aan de voet van de Kruiskensberg zijn er vijf waterputten -als symbool van de wonden van de gekruisigde Christus- die dateren van 1691. De ‘Blauwe Hoeve’ klimt in kern mogelijk op tot de 18de eeuw.

Esthetische waarde

De ankerplaats ‘Kruiskensberg’ betreft een esthetisch aantrekkelijk landschap met uitgesproken reliëf en een opmerkelijke overgang naar alluviaal gebied. Dankzij het voorkomen van sterk wisselende landschapsvormen met open gedeelten, reliëfrijke wei- en akkerlanden en heiderelicten met kleinschalige structuren en door de aanwezigheid van tal van landschapselementen heeft dit gebied een hoge belevingswaarde. De reliëfverschillen laten bovendien prachtige zichten toe op de vallei van de Grote Nete toe.

Sociaal-culturele waarde

Kruiskensberg betreft een oude bedevaartsplaats, waarvan de oorsprong zou opklimmen tot de 13de eeuw.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Deze ankerplaats betreft een zeldzame en intacte natuurlijke overgang tussen heide- en beemdlandschap. De Kruiskensberg is naar de Grote Nete toe plaatselijk abrupt afgesneden door de Netevallei, wat zich uit onder vorm van steilranden langsheen de afgesneden Nete-armen.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • steilrand

Kruiskensberg

Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • rivier
 • vallei
 • oude rivierarm

Grote Nete, Heiloop

Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • stal

Blauwe Hoeve + bakhuis

Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

kruisweg

Klein historisch erfgoed:
 • kruis

ijzeren kruis

Archeologische elementen:

Elementen van transport en infrastructuur

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • houtkant
Kunstmatige waters:
 • poel
Historisch stabiel landgebruik:
 • heide

heiderelicten

Bos:
 • naald
 • loof
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Een te vermelden knelpunt is de aanwezigheid van een weekendverblijfzone ter hoogte van de Kruiskensberg.