R24003: Nemerkensdries Steenhault Grote Haarding Ekelendries Woestijn Gapenberg en Oostvlaams Pajottenland

Verstoring: Gapenberg: open akkerlandschap verstoord door landbouwloodsen.Lintbebouwing geeft versnelde degradatie van een nog gaaf landelijk gebied. Omgeving van Bruinsbroek verliest landelijk karakter.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vanuit de steile heuvelhellingen ten zuidoosten van de Dender ontspringen tal van beken die in de Dender uitmonden Schakel van bossen op de steile zuidoosthelling van de heuvelrug en aan de bovenloop van de beken De beekjes ten zuiden van het interfluvium Moerbeke-Waarbeke-Kongoberg-Zavelberg monden in de Mark uit. De noordhelling van de Markvallei is door permanente beekjes, tijdelijke afwateringsgeulen, droge dalen, bronhoofden holle wegen en graften intens versneden. Tussen de Kongoberg en de Zavelberg bevindt zich een zadel op de heuvelkam door regressieve bronerosie langs zowel de noordelijke als de zuidelijke zijde.

Historische waarde:

Gapenberg: reeds t.t.v. Ferraris een open akkerlandschap.Moerbekebos is een overblijfsel van het Kolenwoud. Berchembosbeek: na Ferraris is een deel van het bos gerooid en omgezet in weiland, resten van perceelsrandbegroeiing bij de weiden. Ekelendries: Nagenoeg ongewijzigd landschap, enkel na Ferraris werden er enkele wegen aangelegd o.m. de steenweg Ninove-Halle. Grote Haarding: de percelering is na Ferraris deels gewijzigd, oud tramtracé Ninove-Halle. Kongoberg: percelen bos zijn resten van groot bos dat na Van der Maelen quasi volledig omgezet werd in weiland met perceelsrandbegroeiing. Kouter ten oosten van Kongoberg t.t.v. Ferraris zonder perceelsrandbegroeiing, t.t.v. Van der Maelen wel perceelsrandbegroeiing. Aulsberg-Sint-Leonardus-Molenbos-Nemerkendries: perceelsrandbegroeiing is nagenoeg verdwenen. De huidige verspreiding van bewoning bestond reeds t.t.v. Ferraris. Nadien verdwenen heel wat woningen, enkel de grotere hoeves bleven bestaan. De recente bewoning staat veelal op oude woonsites. Bruinsbroek:de perceelsrandbegroeiing is pas na Ferraris ontstaan, er zijn nog wat restanten van deze begroeiing. Wilderenbos: behoorde tot na Ferraris tot een groot bos samen met het Karkoolbos en het Moerbeekbos. De herbebossing van de bovenloop van de Wilderenbeek en de aanleg van de vijver in het valleitje dateert van na 1900. Wilderen: nog heel wat perceelsrandbegroeiing.

Esthetische waarde:

Een schakering van gesloten landschap in de valleitjes met een open landschap op het onversneden plateau met tal van prachtige vierkantshoeves (zeer gaaf tussen de Ekelendries en Strijland). De omgeving van Steenhoutbos en het Kasteel van Steenhault heeft een sinds Ferraris ongewijzigd landschap en is meer gefragmenteerd tussen de beboste valleitjes in.Golvende topografie, kleine kerndorpen. Overwegend akkerland, geen of zeer weinig perceelsranden. Weiland aanwezig in de kleine beekvalleitjes, daar bomenrijen, een vrij gesloten landschap. Talrijke door topografie en vegetatie bepaalde panoramische of gerichte vergezichten. Skyline wordt meestal door de topografie bepaald. Door de topografie en vegetatie begrensde gerichte zichten in de valleien. Talrijke geïsoleerde beelddragers (toren, bosjes, ...). Het microreliëf en lineair groen in de valleien contrasteren met het omliggende en is structuurversterkend. Wolfputbeek: beekvallei met bomen en kleine bospercelen, een klein deeltje heeft kleine percelen en perceelsrandbegroeiing, vormt een vrij gesloten landschap. Gehucht Attembeke : stervormig stratenpatroon. Langsheen de beekjes en perceelsranden staan vaak rijenknotwilgen. Prachtig zicht vanop het interfluvium Moerbeke-Waarbeke-Kongoberg-Zavelberg op de Markvallei.

Beleidswenselijkheden:

Gapenberg:vrijwaren van open akkerlandschapk karakter door vermijden van nieuwe versnijdingen, stoppen van de lintbebouwing. onderhoud en heraanleg van perceelsrandbegroeiing stimuleren waardoor de respectievelijke landschapskenmerken van de valleitjes en de hoger gelegen open arealen behouden blijven.