R70040: Bossen van Dilsen

Verstoring: Recreatieve (verblijfsrecreatie) en industriële ontwikkeling bedreigen het gedeelte ten zuiden van de N-75.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfologische waarde : intacte onbebouwde steilrand van het Kempens plateau

Historische waarde:

De zone langs de benedenzijde van steilrand is zeer rijk aan archeologica met vooral steentijdvondsten en in mindere mate Metaaltijdvondsten. Deze relictzone is gelegen binnen het voormalige uitgestrekte heidegebied ‘Gersten Bosch Heyde’ volgens de Ferrariskaart dat zich uitstrekte tussen de gehuchten Houthuysen (thans omg. Wintershoeve - Ertevelden) en Lanclaert (Lanklaar) enerzijds en de steilrand anderzijds. Momenteel bestaat de relictzone uit de bossen van noord naar zuid : Platte Lindenberg, Stokkemerbos, Reinkensheide, Gerstenbos en Teutelberg, allen gelegen beneden de steilrand van het Kempens plateau. Grote gedeelten bos te Gerstenbos, Reinkensheide en Platte Lindenberg werden reeds aangeplant tijdens de eerste helft van de 19e eeuw en zijn dan ook aangeduid op de Vandermaelenkaart en de kadastrale reducties (ca 1840).

Esthetische waarde:

Fraai zichten vanaf de steilrand op de Maasvallei en de mijn van Eisden en omgekeerd.

Beleidswenselijkheden:

Beschermen vrij intacte beboste steilrand. Tegengaan industrialisatie langsheen de N75.