R40028: Durmevallei

Verstoring: Gebied ten zuiden van de monding van Durme en Schelde : percelering gewijzigd tov Ferraris. Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Vallei met bedijkte rivier en afgesneden meanders, behoort tot de Vlaamse Vallei. Verloren Bos : stuifzand, rivierduinen en alluviaal materiaal. Durme onderhevig aan getijdewerking, is een zoetwaterrivier. Schorren langsheen de rivier met planten aangepast aan de getijdewerking. In de Durmeloop komen enkele zandplaten voor in de meanders ten gevolge van de verzanding van de rivier. Deze verzanding is een gevolg van de onthoofding van de rivier door het graven van het kanaal Gent-Terneuzen. Lange smalle percelen wijst naar een hoge vochtigheidsgraad van de gronden. Moerassige veengronden ter hoogte van De Bunt in Hamme te herkennen aan de vrij grote bosarealen. Daar ook fossiele meander aanwezig die door Holocene veengroei is verland. Beschermd landschap Schorren van de Durme, Hamme : slikplaten en schorren waardevol als rivierschor en zoetwatergetijdengebied. Beschermd landschap Durmeschorren nabij de Meulendijk, Waasmunster : zoetwatergetijdegebied. Beschermd landschap Buylaers en Verloren Bos, Lokeren: Is een alluviaal en stuifzandlandschap typerend voor het rivierlandschap van de Durme.

Historische waarde:

Potentiële archeologische vindplaatsen aanwezig: bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode. Hamme: richting van de percelering volgens Ferraris. Vorm en structuur duidelijk herkenbaar volgens Ferraris. Noorden van de Durme: meerslanden herkenbaar tov Ferraris. Nu percelering gedeeltelijk gewijzigd en kleine percelen bos aanwezig. In de Bunt te Hamme: resten van turfontginningen, kleinere turfputten aanwezig. Buylaers: werd tot midden van deze eeuw gebruikt als vloeimeersen, nadien werd dit bemoeilijkt door de verzanding van de Durme. Goede hooiopbrengsten door bevloeiing van het gebied.

Esthetische waarde:

Het reliëf van de valleiranden is structuurversterkend. Sterk gerichte, smalle vergezichten met grote afwisseling. Percelen nabij de rivier : meerslandschap, onregelmatige percelering, kleine percelen bos en rietvelden aanwezig. Lange smalle percelen en grillig verloop van hoge polderdijken. De Bunt te Hamme : talrijke kleine visvijvers aanwezig.

Sociaal-culturele waarde: De Builaars, het Bospark en het Verloren Bos : groenzone in de Durmevallei, toeristische functie.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing van om het even welke aard in het valleigebied. Beheersen van de recreatiedruk. Bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap. Accentueren van de waardevolle sites (taluds, meanders) in hun omgeving. Gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten.