R70052: Mechelse heide - Heiwijk

Verstoring: Grote grind- en zandwinningen : zandgroeve Opgrimbie, zandgroeve Mechelse Heide, grindgroeve Mechelse Heide, Groeve Lieben, die allen aantastingen vormen van het historisch stabiel bodemgebruik, van de steilrand en van de waterhuishouding. Bebouwing in het koninklijk domein. Doorsnijding door infrastructuren (E314, weg naar Heiwijk).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Grootste aaneengesloten natuurgebied van Vlaanderen bestaande uit heide- en bosgebieden met unieke of uitzonderlijke natuurwaarden. Kern van het landschapspark Hoge Kempen, grotendeels in beheer als natuurreservaat, bosreservaat, koninklijk domein, ... Door de Ziepbeek en Kikbeek diep ingesneden steilrand van de het Kempens Plateau. Geologische vensters ontstaan door delfstofwinning.

Historische waarde:

Archeologische vondsten (Steentijd) langsheen de steilrand. Ten tijde van Ferraris was dit een aaneengesloten heidegebied, plaatselijk bosheide. De insnijding door de Ziepbeek en Kikbeek is bijzonder fraai op de Ferrariskaart. Heiwijk, Pietersembos, Roelerheide : Planmatige heidebebossingen eerste helft 19de eeuw, typisch gelegen aan de rand van de gemeente : de rand van Maasmechelen met Zutendaal voor wat de bossen van Heiwijk betreft; de rand van Lanaken met Maasmechelen voor wat Pietersembos betreft, de rand van Lanaken met Zutendaal voor wat Roelerheide betreft.. Zeer grote heideoppervlakten : de droge Mechelse Heide met verschillende vennen en vochtige heide in de valleien van de Ziepbeek. Ook recentere bebossingen in het gebied.

Esthetische waarde:

Groot aaneengesloten heidelandschap. Mooie zichten op en vanaf de steilrand.

Beleidswenselijkheden:

Professionele uitbouw van het Nationaal Park Hoge Kempen in functie van landschapsbeheer op macroschaal. Tegengaan verdere landschapsaantasting (ontginningen, klooster koninklijk domein, ...). Landschapsherstel (herinrichting groeven). Landschapsontsnippering (opheffen wegenis).