R70022: Kern vlakte van Bocholt

Verstoring: Ontwatering Intensieve landbouw (waaronder intensieve veehouderij) Recreatie (o.a. Batven)

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Dit vlakke gebied met een hoogteligging van ca 35 meter is door een gebrekkige natuurlijke ontwatering van nature uit moerassig. Vroeger bestaande uit moerasbossen, natte heides en vennen zoals blijkt uit de Vandermaelenkaart.. Thans nog steeds vochtig gebied met enkele resten van vennen, doorsneden door de Bosbeek en de Itterbeek en vele kunstmatig gegraven afwateringskanalen.

Historische waarde:

Concentratie archeologische vondsten uit Steen- en Metaaltijden. Daar het gebied vroeger een uitgestrekt moerasgebied is, betreft het een relatief jong cultuurlandschap met uitzondering van De Brand. De Brand : uniek zeer kleinschalig weidelandschap met kleine bosjes, meest intacte voorbeeld van oude bocage in Vlaanderen, structuur goed herkenbaar op de Ferrariskaart, Vandermaelenkaart en Kadastrale reductie, dit ondanks kavelvergroting tijdens de jaren ‘70. Jagersborg en Harenne : bosgebied en natuurreservaat met rechtlijnig afwateringspatroon, deels historisch stabiel bos, archeologisch steentijd-metaaltijdsite. Geisterseheide : 19de eeuwse heideontginning met regelmatig ontsluitings- en ontwateringspatroon. Zeer fraai voorbeeld van een neo-bocage. Tösh : kleinschalig valleilandschap van de Bosbeek en haar zijloop, de Kleine beek, met mozaïek van natuur en extensieve landbouw. Beschermd als landschap. Voorshoven : restant van communautaire akker op plaggen langsheen straatdorp. De Basdonk : Zandige hoogte in een moerassig terrein. De Simpel - Dijken : gebied met restantjes historisch stabiel bos.

Esthetische waarde:

Visueel zeer aantrekkelijk kleinschalig landschap.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de kleinschalige landbouw en bocage in het unieke kleinschalige landschap “De Brand” via beheersovereenkomsten en/of landinrichting. Dit gebied biedt enorme potenties voor landschapsbeheer in een uitgestrekt gebied.