Bedevaartsoord van Scherpenheuvel

Ankerplaats ID:A20054

Omschrijving

Scherpenheuvel is gelegen op een heuvelrug in het noordelijke Hageland tussen Aarschot en Diest. Het is een “nieuwe stad”, gesticht door de aartshertogen Albrecht en Isabella, met een stervormige, heptagonale plattegrond, oorspronkelijk verdedigd door zeven bastions en voorzien van drie stadspoorten op de wegen naar Zichem, Leuven en Diest. Centraal staat de O.L.Vrouwbasiliek, die door haar ligging op een heuveltop tot ver in de omtrek zichtbaar is. Een miraculeus O.L.Vrouwbeeld, oorspronkelijk volgens de legende opgehangen aan een eik en dat vanaf de 14de eeuw vereerd wordt, ligt aan de oorsprong van deze bedevaartskerk. Ze werd in opdracht van de aartshertogen ontworpen door Wenceslas Cobergher en ingeplant in het midden van de stad. Het stratenplan is langs de westelijke zijde volledig door het veelhoekige patroon van het plein rond de basiliek bepaald. Een deel van de steenweg naar Aarschot werd in de omschrijving opgenomen omwille van het prachtige vergezicht op de basiliek. De kerk heeft een symbolische zevenhoekige plattegrond met een overkoepeld centraal volume, geflankeerd door zes lagere kapellen en een portaal. Het geheel is beïnvloed door de Romeinse hoog-renaissance met reeds doorgedreven barokke vormen. De oostertoren wordt als een storend vertikaliserend element ervaren. Het is nog steeds een druk bezocht bedevaartsoord, dat pas in de 19de eeuw echt populair geworden was. Ten oosten van de basiliek liggen overblijfselen van het voormalige, in 1624 gestichte Oratorianenklooster met ondermeer een deel van de voormalige kloostergang, een merkwaardige onderaardse gaanderij. Op een hellend en bebost terrein met taluds bevinden zich de staties van een monumentale kruisweg, eveneens toegeschreven aan W. Cobergher. In de omgeving zijn een aantal gebouwen uit de 17de eeuw bewaard gebleven. Hierbij kan melding gemaakt worden van een ruime en fraaie renaissancewoning van ca. 1600, het zogenaamde ‘Huis der Aartshertogen. Ten oosten van de de stadskern ligt een heuvelend agrarisch gebied van waar men een prachtig uitzicht heeft op de omgeving van de basiliek.

Landschapswaarden

Historische waarde

Het bedevaartsoord illustreert op treffende wijze verschillende historische lagen: 1° de vóórchristelijke verering van natuurfenomenen, i.c. een zomereik; 2° de middeleeuwse kerstening van heidense symbolen (verschijning Maria); 3° de recuperatiebeweging in het kader van de contrareformatie en de affirmatie van het vorstelijk gezag. Deze laatste fase bracht een merkwaardige, bijna utopische stedenbouwkundige vormgeving voort: een zevenhoekige, bastionachtige structuur, waarvan de bedevaartskerk, naar ontwerp van W. Cobergher het middelpunt vormt. Het huidige plantsoen rond de basiliek werd ontworpen en aangelegd door de bekende firma Gebroeders Michiels uit Scherpenheuvel.

Esthetische waarde

De schoonheid is vooral te danken aan de met groen omgeven basiliek, een bescheiden maar kwalitatief hoogstand voorbeeld van kerkelmijke barokarchitectuur.

Sociaal-culturele waarde

Populair bedevaartsoord.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • steilrand

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • plein
Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • klooster

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep

Opmerkingen en knelpunten

Het gaat hier specifiek om een bebouwde historische stadskern.