R20019: Begijnenbos - Gasthuisbos - Meigemheide - Kleetbos

Verstoring: overrecreatie, geen onderhoud van KLE en boomgaarden.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Het is een zone met een enorme variaties; wetlands, valliegebieden, boomgaarden, brongebieden, holle wegen, KLE en taluds en is van groot belang voor de fauna en flora. In het gebied heeft men al heel wat archeologische vondsten gedaan; neolithisch en Romeins. Op het domein van Huizingen groeien 1200 verschillende plantensoorten. Het gebied heeft heel wat insnijdingen in de onderliggende tertiaire lagen, nl het Ieperiaan, het Brusseliaan en het Lediaan. De meeste bossen in de zone zijn van ornithologisch groot belang. Het park van Dwersboskasteel is een klassiek voorbeeld van een Engelse landschapstuin met verschillende vista’s.

Historische waarde:

In deze zone werd het Kolenbos reeds vroeg (Vroege Middeleeuwen) gerooid doch het kreeg een afwisselend landschap met nog verscheidenen hellings- en dalbossen. Begijnbos-Meigemheide-Gasthuisbos: De landschapstructuur ten tijde van Ferraris is grotendeels herkenbaar. Het landschap is gefragmenteerd door de perceelsrandbegroeiing langsheen de akkers en weiden, oomgaarden en percelen bos. De perceelsvormen en het wegennet wijzigden nagenoeg niet. Wel kwam er de laatste 50 jaar heel wat verspreide bewoning bij waardoor het landschap een niet echt gave indruk geeft. Domein van Huizingen: Het domein van Huizingen bestond al in de 12de eeuwen, het werd na Ferraris omgevormd tot kasteelpark dat op haar beurt begin 1900 omgevormd werd tot provinciaal recreatiedomein. Het huidige kasteel dateert van begin de 19de eeuw. Dwersbos: de omgeving van het Dwersbos werd in de tweede helft van de 19de eeuw gewijzigd door de aanleg van het kasteelpark en de omvorming van een vierkantshoeve tot kasteel. Het open landschap ten zuiden van het Dwersbos is vrij intact gebleven. Kleetbos: T.t.v. Ferraris was dit reeds een bos, weliswaar groter. Het nabij gelegen kerkhof en de verkaveling behoorden ook tot dit bos. Jezuïetenbeek: De meest stroomafwaarts gelegen vijvers werden tussen Van der Maelen en begin 1900 aangelegd, de ander werden na 1900 aangelegd. Vindplaats van gebruiksvoorwerpen uit het Neolithicum.

Esthetische waarde:

Het gehele gebied bestaat uit een sterk versneden plateau dat naast de talrijke beboste arealen heel wat gecompartimenteerde landbouwgebieden heeft. Ook zijn er plaatsen met wijdse zichten op o.m. de Zenne en Halle. De compartimentering gebeurt hoofdzakelijk door houtkanten en bomenrijen. Aan het Kleetbos ligt één van de mooiste holle wegen van de streek nl. het wijnbrondal. Het Kleetbos zelf is een restbos van het Zoniënbos, er staan eveneens mooie beuken. Het domein van Huizingen heeft een mooie rotstuin.

Sociaal-culturele waarde: Provinciaal recreatie domein van Huizingen met blindentuin.

Beleidswenselijkheden:

onderhoudsondersteunende maatregelen voor KLE en boomgaarden, opheffing gedeeltelijke declassering