R30017: Kasteelparken NW Brugge

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gebied is gelegen op de grens polder-zandstreek. De bodem bestaat enerzijds uit klei en anderzijds zandige gronden. Gedifferentieerde ecologische infrastructuur door het voorkomen van bomenrijen, struweelrijke kanaalberm, verspreide bosjes, houtkanten, natte graslanden palend aan het kanaal.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart komt dit gebied voor als een uitgesproken fijnmazig landbouwlandschap met (in noord-zuid richting) langgerekte perceeltjes, omgeven door hagen en bomenrijen. Verschillende wegen doorlopen eveneens in deze richting dit gebied, dat een typisch oud ontginningslandschap is. De historische toestand van het gebied is nog zeer goed bewaard en herkenbaar op de orthofoto, wel met een meer open en grootschaliger beeld. Perceelsvorm en -richting is goed bewaard, evenals de perceelsrandbegroeiing, kleine percelen bos en grondgebruik. Twee kasteelparken komen voor in het gebied.

Esthetische waarde:

Gecompartimenteerd landschap met bomenrijen, kanaalberm, kleine bospercelen en kasteelparken. Opvallend stiltegebied door de afwezigheid van enige nabijgelegen verkeersweg. Groen kader en landelijk aspect zorgt voor recreatief gebruik langs trekroute van het kanaal.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het huidige landschapsbeeld met in het bijzonder de parkdomeinen en de kasteelsites en de lineaire landschapsstructuren volgens N-Z richting.