R17001: Vallei van de Kleine en Grote Laak

Verstoring: E313.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Kleinschalige vallei met biologisch waardevolle percelen, voornamelijk ter hoogte van de Rammelaars, aan de zuidzijde begrensd door een Diestiaanheuvelrij..

Historische waarde:

Ossebroeken, Rendershoek, Achter-de-Bergen en Swinnebroeken: bij Ferraris en Vandermaelen duidelijke beemdenstructuur en enkele bospercelen; zeer goed herkenbare en gave perceels- en wegenstructuur met veel restanten opgaande randbegroeiing (cf. MGI); gedeeltelijk verstoord door E313.Kleinschalig valleigebied met natte weilanden, historische percelering en historisch stabiel bos waarbinnen als relicten te beschouwen zijn : Vallei ter hoogte van Vorst: duidelijk herkenbare vallei op grens met provincie Vlaams Brabant; goed herkenbare perceelsstructuur met perceelsrandbegroeiing en bosjes, aansluitend op Wetsberg-Baelberg (bosrestanten die heuvelrug accentueren) (cf. MGI). Oversteense Heide en Bulkenberg: bij Ferraris heide (‘Olmse heide’); bij Vandermaelen heide in ontginning; wegenpatroon is herkenbaar en gaaf, talrijke bosrestanten en dreven, landbouwpercelen hebben schaalvergroting ondergaan (cf. MGI). Vallei van de Dode Beek ter hoogte van Kanaal Dessel-Schoten: bij Ferraris en Vandermaelen groot beemdengebied; herkenbare langgerekte perceelsstructuur met restanten randbegroeiing en bosjes (gesloten karakter). Vallei ter hoogte van Veerle: beboste beemden met herkenbare structuur, rechte dreven in westelijk deel vallei en cultuurland met restanten opgaande begroeiing (cf. MGI); basisstructuur vallei gaat terug tot Ferraris.

Esthetische waarde:

Duidelijk aflijnbare vallei met gesloten uitzicht en herkenbare beemdenstructuur.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en schaalvergroting.Behoud van de historische percelering langs de Grote Laak.