R20076: Kwade Schuur - Gellenberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Vanuit dendrologisch aspect is het park van het kasteel van Gellenberg van uitzonderlijke waarde maar ook omwille van haar interessante bosvegetaties.

Historische waarde:

De structurerende elementen van het landschap zijn sinds Ferraris weinig gewijzigd. Enkel een aantal bosjes zijn na Ferraris verdwenen. Het wegennet bleef quasi ongewijzigd, behalve in de omgeving van het Gellenberg Kasteel. De omgeving van het kasteel is gedurende de laatste 200 jaar grondig gewijzigd. Van het oorspronkelijk 250 jaar oude park zijn in het oostelijk deel van het domein nog heel wat elementen terug te vinden; een nog bestaande vijver, de terrassen die op de natuurlijke helling gelegen zijn en twee bomendreven in het westelijk deel van het domein.

Esthetische waarde:

Engels park met prachtige bomen.